Beretninger

Udvalg for Patientforløb og kliniske retningslinjer
Siden sidste Videnskab og Generalforsamling er følgende retningslinjer/vejledninger blevet opdateret eller lagt på hjemmesiden:

Synsfeltskrav til kørekort

Forebyggelse af myopi-progression hos børn – en evidensopdatering

Vejledende retningslinjer for behandling af herpes simplex og herpes zoster keratit

Vejledende anbefalinger for glaukom screening ved familiær disposition for glaukom

Retningslinje for Okulære Melanomer

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær

Derudover er flere retningslinjer/vejledninger under udarbejdning:

Opdatering af ”National klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

Opdatering af Vejledning Vedr AMD og kosttilskud

Nyt holdningspapir angående genetisk udredning af arvelige øjensygdomme mellem DOS og Dansk selskab for Medicinsk Genetisk (DSMG)

Ny vejledning angående Udredningen af patienter med en retinal arterie okklusion

Opdatering af Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi i offentligt regi (Rev. 2020)

Der arbejdes desuden mod et mere struktureret format for retningslinjerne fremadrettet.

Line Kessel
Formand for Udvalg for Patientforløb og kliniske retningslinjer
13. august 2020

 

Beretning om aktiviteterne i Medicinrådets fagudvalg for dyr øjenmedicin 2019-2020.
Der har det forløbne år været behandlet følgende sager i Medicinrådet.

1) Medicinrådet godkendte i 2019 fagudvalgets indstilling vedrørende genterapi til RPE65 associeret retinitis pigmentosa, men de efterfølgende prisforhandlinger trak ud, således at behandlingen først planlægges påbegyndt i slutningen af 2020. Programmet for okulær genterapi udvikles som en højt specialiseret funktion i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, og behandlingen vil starte på Rigshospitalet.

2) Der er en sag under vurdering vedrørende medicinsk behandling af Lebers hereditære opticusatrofi.

3) Der er foretaget en vurdering af et nyt anti-VEGF præparat. Dette endte med ikke at kunne anbefales grundet en ugunstig bivirkningsprofil.

Endelig arbejder fagudvalget, efter indstilling fra Medicinrådet, med at omsætte anbefalingerne vedrørende anti-VEGF behandling til våd AMD, diabetisk makulaødem og retinal venetrombose, til egentlige behandlingsvejledninger. Disse har til formål at samle den tilgængelige evidens om behandlingseffekten, men vil ikke være detailregulerende for eventuelle andre vejledninger udarbejdet i faglige fora.

Toke Bek
Formand for Medicinrådets fagudvalg for dyr øjenmedicin
Udpeget af Dansk Oftalmologisk Selskab
17. august 2020

 

Udvalg for angiostatisk behandling
Udvalget har ikke fundet anledning til at mødes i forgangen periode da anti-VEGF behandling af de mest almindelige retinale sygdomme (AMD, DME, RVO) de seneste måneder har været og er til vurdering i Medicinrådet. Derfor vil der udkomme opdaterede behandlingsvejledninger i løbet af 2020.

Vi finder det fortsat relevant at opretholde udvalget.

Torben Lykke Sørensen
Formand for Udvalg for angiostatisk behandling
17. august 2020

 

Arbejdsgruppe ang. von Hippel Lindaus sygdom
Der en en ny oversigtsartikel fra gruppen på vej som beskriver anbefalinger mht kontrolforløb.

Hans Ulrik Møller
Formand for Arbejdsgruppe ang. von Hippel Lindaus sygdom
17. august 2020

 

Historisk udvalg
Siden udgivelse af Øjenbogen om Fagets Udvikling har udvalgsarbejdet stået stille.
Jeg har en papkasse med DOS dokumenter og notater, små hæfter fra Mogens S. Norn, som jeg har gennemgået. Det var faktisk så lidt, at der ikke var behov for hjælp. Jeg vil aflevere hele det sorterede materiale til DOS i løbet af efteråret.
Jeg fungerede som formand, men der er ingen aktivitet. Umiddelbart kan jeg ikke se fremtidige projekter, derfor foreslår jeg, at man nedlægger udvalget.
Man kan altid starte på noget nyt, hvis der opstår behov.

Eva Ottovay
Formand for Historisk udvalg
24. august 2020

 

Afrapportering DRG-udvalget
Begrænset aktivitet. Høringssvar på grupperings logik og takster 2021 uden bemærkninger. Taksterne med små udsving. Generelt er store op. i UA blevet dyrere. Overordnet er den samlede DRG-pulje til øjenspecialet faldet med et par procent hvert år.

SST har igangsat et arbejde vedr. en grundlæggende ændring af ICD 11 systemet. Indtil videre har der ikke været involvering af øjenspecialet.

Flere af vores kollegaer har gennemgået diagnosekoderne indenfor subspecialet.  Koderne er blevet revideret i Glaucom, Cornea / Konjuntiva og Kataract. Der mangler forsat en revision medicinsk retina, hereditære dystrofier, børn og neuro oftalmologi.

Nye procedure koder i Glaucom: Trabekulektomi med dræn KCHD35, Anlæggelses af shunt: KCHD50, Laser dil af micro kanal: KCHD05.

Kir. Retina: Subretinal inj. af genmodulerende lægemiddel KCKD84.

Externa:  Øjenlåg op med implantat. KZLD01 (implantation af spacer), KZLD02 (implantation af øjenlågsvægt), KZLD03 (implantation af silikoneslange), KZLD04 (implantation af stent i tårekanal). Kodes som tillægs kode til selve proceduren.

På vegne af DRG-udvalget.
Birgit Kjer
26. august 2020

 

Uddannelsesudvalget
En del kurser for læger i hoveduddannelsesstillinger har været aflyst i foråret pga Covid-19. Kurserne bliver alle afholdt her i efteråret med undtagelse af glaukom-kurset, hvor det har været nødvendigt at udskyde til næste år.

Ingen af de berørte læger får forsinkelse i deres hoveduddannelsesforløb pga kurserne.

Lisbeth Sandfeld
Formand for Uddannelsesudvalget
1. september 2020

 

Arbejdsgruppe for udarbejdelse af anbefalinger for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for mennesker med diabetes
Vi har i løbet af to møder drøftet et eventuelt behov for sammedags-undersøgelser. Grundet stor diversitet blandt patientgruppen af diabetikere, så er der endnu ikke kommet noget konkret forslag frem. Vi har jo grundet Covid-19 været begrænsede i mødeaktivitet, men skal mødes igen ultimo september.

Jens Lindegaard
Formand for arbejdsgruppen
7. september 2020

Rapport fra Von Hippel-Lindau gruppen:
Von Hippel-Lindau gruppen arbejder stadig, og er ved at revidere detaljer (!) i kontrolprogrammet.

Den vigtigste besked til DOS medlemmer er, at VHL er så sjælden ( ca. 50 patienter ) at gruppen og patientforeningen opfordrer til maximal centralisering af kontrollerne til de steder, hvor der er samme-dags-kontroller i flere specialer / fælles ambulatorier.

/ HUM – 14. august 2019

 

Rapport fra Fagudvalget vedrørende medicinsk behandling af aldersrelateret makula degeneration (våd AMD), diabetisk makulaødem og retinal venetrombose under Medicinrådet:

Siden sidste generalforsamling har Medicinrådet arbejdet med tre sager på øjenområdet.

1) Autolog stamcellebehandling ved svære corneaætsninger (HOLOKLAR). Medicinrådet godkendte behandlingen, som er relevant i meget sjældne tilfælde hos patienter, som har et recipientøje med svær synsnedsættelse og et egnet donorøje. Behandlingen indgår i de højt specialiserede funktioner og er det seneste år givet til én dansker.

2) Genterapi ved retinal dystrofi som følge af RPE65 mutationen (LUXTURNA). Medicinrådet har foreløbig besluttet, at behandlingen har en væsentlig merværdi, men der pågår aktiviteter med udbud og prissætning, som vil være forudsætningen for en endelig godkendelse. Der findes ca 30 kendte danske patienter med den pågældende mutation, men det vil være langt færre, der vil kvalificere til behandlingen. I fald denne godkendes endeligt vil den indgå i de højt specialiserede funktioner.

3) Der er igangsat en undersøgelse af effekten af idebenon til behandling af Lebers hereditære opticusatrofi.

/Toke Bek – 14. august 2019

 

Rapport fra Historisk Udvalg:
Øjenbogen om Fagets Udvikling blev færdiggjort af en arbejdsgruppe under Historisk udvalg.

Arbejdsgruppens medlemmer var Thomas Rosenberg, Hans Fledelius, Martin O. Jørgensen og undertegnede. Mogens Norn udtrådte fra gruppen i et meget tidligt tidspunkt pga. alder.

Bogen blev præsenteret på DOS’s generalforsamling i 2018 og var velmodtaget.

Der er dog stadigvæk eksemplarer, som er ikke afhentet og som blev sendt retur til Forlaget. Disse bøger deles ud til interesserede ved Generalforsamlingen her i 2019.

Historisk udvalg blev bedt om at gennemgå og vurdere DOS’s gamle arkiver. Desuden har jeg modtaget materiale fra Norn, som vil blive også vurderet mhp. historisk interesse. Det lykkedes at finde gode kollegaer og vi vil vurdere materialet, så det er udvalgets aktuelle projekt. Det udføres af en nedsat arbejdsgruppe af kollegaer.

Udvalgets formand er fortsat Eva Ottovay, men der er ingen faste medlemmer. Det kunne være praktisk med faste medlemmer i udvalget, så hvis nogen er interesseret så I er velkommen at henvende jer til undertegnede.

/Eva Ottovay, Formand – 1. september 2019

Beretning fra Historisk Udvalg
Historisk udvalgs nuværende medlemmer
Lis Mellemgård
Mogens Norn
Henrik Madsen
Eva Ottovay, formand

Desværre ønskede Mogens Norn at fratræde pga. alder, men vi har god kontakt, og vi har fået Mogens’ bidrag til bogen om Øjenfagets historie.

Desværre kunne jeg ikke få kontakt til Lis Mellemgård siden sidste år, hun er også højt op i årene, så jeg tror ikke, at hun ønsker at fortsætte.

Henrik Madsen ønsker også at udtræde fra Historisk udvalg.

Udvalget er som nævnt i sidste beretning blevet udvidet med eksterne medlemmer under arbejdet med bogen. Det var en næsten 2 år lang process, med involvering af mange øjenlæge kollegaer fra både inden for og uden for sygehusvæsenet.

Arbejdet nærmer sig til afslutning, og vi håber, at alle ville være glade, når de modtager denne bog.

Det var et stort arbejde, så jeg tror, at udvalget vil køre på lavt blus, og det næste projekt bliver at forsøge at få nye medlemmer.

Der er nogle emner, som kan man evt. arbejde med, hvis det lykkes at invitere nye medlemmer.

Aktuelt er der kun formanden tilbage, som regulært medlem i udvalget.

Eva Ottovay, Formand
21. august 2018

 

Beretning fra Udvalg for angiostatisk behandling
Udvalget har haft møde i september 2017. Referat er nedenstående. Herudover har der været korrespondance om forskellige spørgsmål vedrørende anti-VEGF behandling i DK.

Vi finder fortsat at der et behov for at bevare udvalget til afklarende faglige spørgsmål.

På udvalgets vegne.
Torben Lykke Sørensen
28. august 2018

REFERAT
Tilstede: Toke Bek, Jakob Grauslund, Torben Lykke Sørensen
Afbud: Henrik Lund-Andersen

 • Indførelsen af bilateral intravitreal injektion: Der er et patientønske og afdelingsønske for en afklaring af mulighed for at foretage bilateral intravitreal injektioner. Udvalget har vurderet aktuel litteratur på området og konkluderer at bilateral injektion kan foretages på egnede patienter, hvis hver injektion betragtes som et selvstændigt indgreb. Det vil sige patienter forlader ikke injektionsområdet, men kirurg og assistent afspritter hænder, skifter mundbind samt handsker inden injektion på andet øjet foretages. Erfaringer skal opsamles i hver afdeling og udvalget vil evaluerer om 1 år.
 • Indførelsen af anti-VEGF for behandling af nye tilfælde af proliferativ diabetisk retinopati (PDR): flere større studier er publiceret. Et enig udvalg ser anti-VEGF som sikker behandling til patienter med PDR (uden fibrovaskulære komplekser) og derfor kan anti-VEGF anvendes primært som supplement til panretinal laser behandling. Det er for tidlige at udtale sig om effekten af anti-VEGF som primærbehandling på længere sigt. Hvis der er samtidigt diabetisk makulaødem anbefales primært anti-VEGF suppleret med panretinal laser.
 • Anvendelsen af OCT-A til vurdering af våd AMD. Mange afdelinger har fået OCT-A og OCT-A har stort potentiale. Der er et ønske fra afdelinger og patienter om at undgå anvendelsen af fluorescein angiografi, da det kan give ”flaskehalsproblemer” ved nyhenvisning af patienter med våd AMD. Udvalget af gennemlæst litteraturen på området og forespurgt på afdelinger med flere års erfaring med OCT-A (Bonn, Kyoto, London). Der udtales samstemmende optimisme omkring potentialet for OCT-A men der manes også til forsigtig ved anvendelse i klinisk praksis. Tolkning og artefakter er fortsat udfordringer. OCT-A kan ikke anvendes til vurdering af CNV aktivitet ved våd AMD hvorfor det ikke anbefales at anvende OCT-A til alene vurdering af dette. Ved andre sikre tegn på aktivitet (særligt frisk blødning) kan OCT-A anvendes til visualisering af CNV og behandling kan iværksættes uden fluorescein angiografi. Anvendelse af OCT-A rutinemæssigt til evaluering af behandlingseffekt er uafklaret.

 

Beretning fra De regionale ansættelsesudvalg – 2017-2018
I de tre videreuddannelsesregioner er der ansættelser i hoveduddannelses-forløb to gange årligt.
Det samlede antal hoveduddannelser er nu på 20 forløb pr. år, da Videre-uddannelsesregion Øst har nedsat den årlige kvote fra 9 til 8.
Det seneste år har der været tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere, og alle stillinger er blevet besat.
Ansøgernes baggrund svinger meget fra ansættelsesrunde til ansættelses- runde og fra sted til sted.
Ved én lejlighed kan der være flere ansøgere med ph.d.-grad end ledige stillinger, mens der den næste gang måske ingen er.
Der har det seneste par år været en tendens til, at nogle unge kolleger bliver ansat efter gennemført KBU og én introduktionsstilling, mens andre efter en introduktionsstilling i oftalmologi fortsætter med en introstilling i et andet speciale uden nødvendigvis at vende tilbage til oftalmologien.
Der har også været en tendens til, at norske og svenske kolleger er rejst hjem til fædrelandet efter at være begyndt på en dansk øjenafdeling.
På landsplan her der i adskillige år totalt set været 10-15% ubesatte hoveduddannelsesforløb, når man ser alle specialer under et. De ubesatte stillinger har været spredt over mange specialer.
Det ser ud til at ville ændre sig radikalt om ganske få år. Fra ca. 2021 ser der ud til at være betydelig flere ansøgere end hoveduddannelsesforløb. Det bør give overvejelser i vores rådgivning til unge kolleger, så de kun planlægger ansøgning til hoveduddannelse efter 2021, hvis der er en god grund
til det, eller hvis det ikke kan være anderledes.
Det bør af samme årsag sikres, at unge kolleger kun ansættes i stillinger, der både reelt og formelt kvalificerer til at søge hoveduddannelse.
Prognosekurven taler for sig selv:

Carl Uggerhøj Andersen
DOS’s repræsentant i de regionale ansættelsesudvalg

 

Beretning fra Arbejdsgruppe vedr. nationale retningslinjer for diabetesbehandling:
Vi har drøftet den nyligt publicerede artikel ( fra juli 2018, PMID: 30043039) fra DRCRnet: “Five-Year Outcomes of Panretinal Photocoagulation vs intravitreous Ranibizumab for Proliferative Diabetic Retinopathy:  Randomized Clinical Trial.

Forekomsten af DME og sekundært synsfeltstab er selvsagt mindre i Ranibizumab gruppen versus lasergruppen.

Alvorligt synstab er generelt lille i begge grupper, blandt de patienter der mødte op til under-søgelse, og de vinder overordnet i gennemsnit 3 ETDRS bogstaver i begge grupper.

Men det er værd at bemærke, at det faktisk kun var 66%, der mødte op til sidste undersøgelse i begge undersøgelse grupper.

Patient compliance var således lav og frafaldet ret højt.

Manglende fremmøde er et velkendt problem for denne patientgruppe.

Vi kan i udvalget aktuelt således IKKE anbefale anti-VEGF behandling alene som standard primær behandling for proliferativ diabetisk retinopati.

Perifer laserbehandling er fortsat en relevant primær behandling for proliferativ diabetisk retinopati.

Anti-VEGF behandling som sekundær behandling og supplement til laserbehandling for proliferativ diabetisk retinopati er derimod yderst relevant, og kan ofte forhindre vitrektomi og mindske comorbiditet i form af DME.

Ved valg af behandlingstype, bør indgå overvejelser om patient compliance, omkostninger og besøgshyppighed.

Med venlig hilsen
Caroline Schmidt Laugesen, mai.:csl@dadlnet.dk eller csla@regionsjaeland.dk,
Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus, Øjenafdelingen.

Rapporter fra EBO og UEMS ved Lotte Welinder:

EBO
UEMS

 

Rapport fra arbejdsgruppen ang. von Hippel Lindaus sygdom ved Hans Ulrik Møller:
Gruppen fortsætter sit videnskabelige arbejde og publicerer fortløbende. Kontrolforløbene revurderes i dette efterår.
Den 4. august 2017
Hans Ulrik Møller

 

Rapport fra arbejdet som kommitteret i Synoptik-fonden ved Jesper Hjortdal:
Bedømmelsesudvalget under Synoptik-fonden har i 2016 ca. 3,5 millioner kroner i støtte til
forskningsprojekter og aktiv deltagelse ved konferencer og kongresser. Rådighedsbeløbet har
været stigende de senere år.
Fondens hæderslegat på 100.000 kr. blev i 2016 tildelt det børneoftalmologiske arbejde i Grønland
i forbindelse fondens Årsseminar, der altid afholdes den første søndag i november.
Aarhus, 4. august 2017
Jesper Hjortdal

 

Rapport fra arbejdet i Arbejdsgruppen vedrørende faglig profil ved Jesper Hjortdal:
Der har ikke været aktivitet i arbejdsgruppen da fagets faglige profil fortsat findes passende. Ingen
af udvalgets medlemmer har ytret ønske om at udtræde af arbejdsgruppen.
Aarhus, 4. august 2017
Jesper Hjortdal

 

Vejledende udvalg vedr AMD og kosttilskud ved Inger Christine Munch:
Retningslinjerne for brug af kosttilskud ved AMD er fortsat gældende og opdaterede.
Det er en stor glæde at se, at det er det mest læste indlæg på hjemmesiden.
21. august 2017
Inger Christine Munch

 

Rapport fra Historisk udvalg ved Eva Ottovay:
Historisk udvalg har fået en tilsagn fra Veluxfonden om trykkestøtte til en bogudgivelse om Øjenfagets historie igennem de sidste 20-30 år.
Redaktionen oprindelig bestod af Mogens Norn, 2 eksterne redaktører Hans Fledelius, Thomas Rosenberg og undertegnede. Desværre er Mogens Norn senere trådt ud pga alderdom.
Vi har kontaktet mange kollegaer mhp et bidrag inden for deres speciale.
Tidsfristen er sat til d. 1. september 2017.
Derefter starter redaktionens egentlig arbejde og ved at sætte alle de mange bidrag sammen til en bog.
Vi håber på, at bogen kan være klar i løbet af en lille års tid.
Den 8. august 2017
Eva Ottovay

 

Rapport fra Udvalget for angiostatisk behandling ved Torben Lykke Sørensen:
Udvalget for angiostatisk behandling har planlagt møde den 22. september. Vi har løbende diskuteret anvendelsen af OCT og særligt implementeringen af OCT-angio. Vi vil efter mødet forhåbentligt kunne fremkomme med en udtalelse vedrørende anvendelse af OCT-angio til vurdering af behandlingsindikation særligt ved AMD. Vi har allerede indhentet udtalelser fra førende afdelinger i udlandet, som har anvendt OCT-A i en længere periode end vi har.

Herudover diskuteres behovet for fortsat monitering af behandlingsbehov i medicinsk retina, hvor presset på afdelingerne øges år efter år.

 

Status fra fagudvalget vedrørende dyr øjenmedicin:
Fagudvalget for dyr øjenmedicin gennemførte 2016 i regi af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) den planlagte 2-årige opdatering af den tilgængelige evidens for effekten af angiostatisk behandling til behandling af våd AMD, diabetisk makulaødem og retinal venetrombose. Som noget nyt i forhold til den foregående gennemgang skulle erfaringer fra klinisk praksis i Danmark inkluderes. Analysen omfattede registrerede anti-VEGF præparater og steroid til intravitreal injektion, og konkluderede hvilke doseringer af ækvivalente præparater, der gav samme effekt.

Det endelige baggrundsnotat forelå i november 2016, hvilket dannede baggrund for, at AMGROS lavede et udbud. På baggrund af de indkomne bud konkluderede AMGROS, at man til de tre diagnoser de kommende år skal anvende aflibercept som førstevalgspræparat ved indikation for anti-VEGF behandling.

Efter nedlæggelsen af RADS per 1. januar 2017 er den organisatoriske kontekst for fagudfalgets arbejde flyttet til Medicinrådet. Anbefalingen fra rådet er publiceret på nedenstående link. Ikrafttræden er per august 2017.

http://www.medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemiddel-rekommandationer

Den 10. september 2017
Toke Bek
Udpeget af DOS som formand for fagudvalget

 

Diabetesudvalget:
Der har siden sidste generalforsamling i 2016 ikke været nogen mødeaktivitet.
Vi er ved at tage initiativ til en tiltrængt revision af “Klinisk retningslinje for diabetisk øjensygdom”.
Lige nu er det dog uklart i hvilket forum en sådan revision skal foretages.
Undertegnede tilbyder min assistance til en sådan revision, hvis dette ønskes.

Den 8. september 2017
Caroline Schmidt Laugesen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus.

 

Uddannelsesudvalget:
Beretning over det forgangne år.
Der er ikke meget at berette. Udvalget har kørt frihjul.
Videreuddannelsesregion Øst har besluttet fra og med 2018 at nedlægge ét af ni årlige hoveduddannelsesforløb.
Søgningen til specialet målt på ansøgere til introduktionsstillinger ser ud til at være god. Der er ikke ret mange flere ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne, end der skal til for at fylde stillingerne op.

Den 15. september 2017
Carl Uggerhøj Andersen

Afrapportering fra DRG udvalget:
I det forløbne år har der været flere møder med SST vedrørende omlægning og nye takster i DRG systemet 2017.

 1. Orientering med 2 møder på Seruminstituttet. SST vil i samarbejde med Regionerne omlægges afregning af indlagte patienter, samt afregning af patienter med tværgående gående forløb.
  Da afregning i øjenspecialet er grå zone takst, dvs. samme afregning for indlagte og ambulante procedure,
  og der er ganske få tværgående forløb, vil de påtænkte ændringer, ikke ændre væsentlig på den nuværende
  afregning.
 2. Høring omkring nye DRG takster 2017. Samtlige DRG takster er blevet revideret. Overordnet har de tunge vanskelige procedure fået en lavere takst, og simple procedurer steget i takst. Taksten på katarakt operation er atter reduceret, og taksten på toriske IOL er bortfaldet. Udvalget har i samarbejde med økonomi afd. i Region H forsøgt at udregne, de reelle omkostninger for de enkelte takst grupper, således at DRG taksten kommer til at afspejle de reelle omkostninger inkl. overhead. Svaret behandles aktuelt i SST, og i løbet af efteråret udsendes de nye takster til Regionerne og sygehusene.

Ved forrige revision af DRG systemet blev forskellige procedurer placeres i forskellige kasser alt efter om det er, en simpel, middel eller omkostningstung procedure. Flere procedurer er indplaceret ukorrekt, og udvalget påtænker en gennemgang på et tidspunkt.

PÅ DRG udvalgets vegne
Birgit Kjer

 

Afrapportering fra Historisk udvalg:
Hermed beretningen fra Historisk udvalg:
Vi fortsætter alle 4, dog har der været stille i den sidste periode.
Der er kommet et forslag mhp. om vi kan samle Mogens Norns tegninger igennem et helt liv.
Det kunne være en spændende opgave og det vil vi gerne arbejde videre med.
Formentlig vil der være behov for assistance fra DOS.

Eva Ottovay

 

Afrapportering fra EBO/UEMS:
Eksamen er gået godt igen i år, med seks danske beståede kandidater og igen ny publikumsrekord (over 600 nye FEBO’er). Der var efterfølgende generalforsamling i Dublin.

Danmark er blevet bedt om at arrangere generalforsamlingen for UEMS/EBO i juni 2018 – det går på tur og sidst i DK var i 90’erne.

Med venlig hilsen
Lotte Welinder

 

Afrapportering fra Udvalg for Angiostatisk behandling:
Siden sidste generalforsamling har der været drøftelser vedrørende udvalgets rolle bl.a. på grund af sideløbende RADS, som aktuelt er genoptaget.

Der var enighed om at der fortsat er en rolle for udvalget i det faglige selskab, da der eksisterer flere emner udover behandlingsvejledninger, og der er derfor aftalt et møde efter afslutningen af nuværende RADS forløb.

På udvalgets vegne
Torben Lykke Sørensen
Professor, overlæge, dr.med.
Forskningsleder, Øjenafdelingen
Sjællands Universitetshospital &
Københavns Universitet

 

Afrapportering fra arbejdet i RADS:
Det aktuelle udbud på anti-VEGF behandling af våd AMD, diabetisk makulaødem og central venetrombose vil per 1. januar 2017 have været kørende i to år, hvorfor det ifølge planen skal fornys. Af denne grund blev der i foråret 2016 nedsat et fagudvalg med en formand udpeget af DOS, faglige repræsentanter fra hver region, samt klinisk farmakologisk, dokumentaristisk og sekretariatsmæssig ekspertise. Fagudvalgets opgave er at opsummere den tilgængelige evidens for effekten af de nævnte behandlinger. Dette foregår på baggrund af en systematisk litteratursøgning efter randomiserende kliniske undersøgelser, som udgør det egentlige beslutningsgrundlag, samt ved input fra leverandørerne og de hidtidige erfaringer fra Danmark. På baggrund af dette vil Amgros under Danske Regioner lave et offentligt udbud, således at leverandørerne kan byde på ligeværdige behandlinger i priskonkurrence. Udbuddet forventes at blive offentliggjort i løbet af efteråret 2016

Toke Bek (Formand for RADS-udvalget)
Professor, overlæge, dr.med. HD(O)
Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital
DK-8000 Aarhus C

 

Afrapportering fra det vejledende udvalg vedrørende AMD og kosttilskud:
Retningslinjerne for anbefaling af kosttilskud til AMD-patienter er blevet opdateret siden sidste generalforsamling og findes på hjemmesiden under kliniske retningslinjer.

Anbefalingerne følger klinisk praksis på øjenafdelingerne. Patienter med våd AMD på det ene øje og brugbart syn på det andet øje har størst udbytte af behandlingen, da deres risiko for at udvikle våd AMD på 2. øje er høj, ca 8 % per år, og derfor vil en nedsættelse af den risiko med 1/3 med kosttilskud have størst klinisk betydning.

Inger Christine Munch,
overlæge, lektor, phd
Sjællands Universitetshospital
Roskilde
Øjenafdelingen
Vestermarksvej 23
4000 Roskilde

 

Rapport for arbejdet som inspektorer ved Uddannelsesregion Syd:
Juniorinspektor Nikolaj Gram Johannesen, inspektor Majbrit Lind og undertegnede gennemførte d. 23. august 2016 inspektorbesøg på øjenafdelingen, Århus Universitetshospital.

Derudover har inspektorerne fra Uddannelsesregion Syd ikke gennemført inspektorbesøg i 2016.

14.09.16
Kirsten Bjerre
Øjenafdelingen, Vejle Sygehus

 

Dansk Oftalmologisk Selskabs Uddannelsesudvalg
Årsberetning 2015-2016
Dimensionering af uddannelseskapaciteten
Sundhedsstyrelsen er i gang med et prognose- og dimensioneringsarbejde om fremtidens lægebemanding. I den forbindelse er bliver rigtig mange instanser hørt.
På det korte sigt – indtil 2020 – vil der næppe ske større forskydninger i dimensioneringen af uddannelsessystemet. Endskønt flere specialer i nogle regioner ønsker en større uddannelses-kapacitet, er situationen den, at der generelt er for få nyuddannede læger til at fylde de eksisterende uddannelsesstillinger op landet over.
En overordnet betragtning er derfor, at det er en fordel for sundhedsvæsenet og samfundet, hvis man ikke laver de store ændringer, før der er flere læger til at fylde uddannelsessystemet op. Ellers risikerer man, at der vil søge endnu færre ind i psykiatrien, almen praksis og de mere perifere dele af sundhedssystemet. Mere gennemgribende omfordelinger kommer derfor næppe på tale før efter 2020.
Høringsrunden slutter i november. I øjeblikket tegner det til, at status quo tankegangen også er den fremherskende i oftalmologien.

De specialespecifikke kurser
Den nye kursusrække har været i gang i halvandet år.
I dette efterår er der sammenstød mellem den gamle kursusrække og den nye i den forstand, at der er arrangeret to kurser i refraktionering og socialoftalmologi –é tkursus efter det gamle system og et efter det nye. Det betyder for afdelingerne, at der er lidt flere uddannelseslæger på kursus end ellers, men til næste år er kursusrækken normaliseret.

Kompetencekort og den elektroniske log-bog
Den nye logbog er taget i brug og fungerer stort set udmærket.
Man skal være opmærksom på, at der er flere lag af detaljering i målbeskrivelsen, og at alle detaljer (endnu) ikke fremgår af logbogen. Det er vigtigt at notere, at en forudsætning for at få godkendt erhvervede kompetencer i logbogen er, at uddannelseslægen kan fremvise et udfyldt kompetence-kort.

Forskningstræning
I april 2014 kom der en ny vejledning om forskningstræning, som stiller færre og mindre rigoristiske krav til kursusdelen af forskningstræningen.
De tre videreuddannelsesregioner arbejder fortsat med at få omsat den nye landsdækkende vejledning til lokale forhold, men er nu så langt, at det er aktuelt at få rettet målbeskrivelsen til på dette punkt. Det vil næppe volde vanskeligheder bortset fra, at der i øjeblikket ser ud til at være forskelligt ambitionsniveau hos oftalmologer i de tre videreuddannelsesregioner med hensyn til, hvordan resultaterne af forskningsprojekterne skal præsenteres.
Carl Uggerhøj Andersen
Formand for Uddannelsesudvalget

 

De regionale ansættelsesudvalg
2015-2016
I de tre videreuddannelsesregioner er der ansættelser i hoveduddannelsesforløb to gange årligt.
Det samlede antal hoveduddannelser er på 21 forløb pr. år.
Det seneste år har der kun været et fåtal kvalificerede ansøgere, og det er kun lige netop lykkedes at besætte alle stillinger. Det kunne se ud til, at der i det kommende år vil være flere kvalificerede ansøgere.
Tilsyneladende er der effekt af ”fremdriftsreformen”, som også har sat sig spor i de bestemmelser, som regulerer ansættelsesudvalgenes prioritering. I hvert fald har der det seneste par år været en tendens til, at unge kolleger bliver ansat efter gennemført KBU og én introduktionsstilling.
Stillingsopslag og ansættelsessamtaler er tidsmæssigt koordineret på landsplan, så der reelt er et landsdækkende marked for hoveduddannelsesstillinger.
Carl Uggerhøj Andersen
DOS’s repræsentant i de regionale ansættelsesudvalg

 

Rapporter fra:
Inspektorordningen: Peter Toft og Anne Wiencke er senior- inspektorer og har inspiceret Aalborg

 

Værn om Synet:
intet at berette

 

TAO:
TAO har nu ændret navn til GO (Graves’ orbitopati) intet at berette i DOS regi – der er lavet en COGO-gruppe i region Hovedstaden, hvor der afholdes tværfaglige konferencer – en gruppe, der har været med til at udarbejde nationale retningslinier i Dansk Thyroidea-forening vedr håndtering af GO ptt

Mvh

Anne Wiencke

Rapport fra arbejdet som kommitteret i Synoptik-Fonden ved Jesper Hjortdal.

Jesper Hjortdal – Synoptikfonden – rapport

Udvalget for Patientforløb og Kliniske Retningslinjer

Siden sidste Videnskab og generalforsamling har DOS udgivet følgende guidelines:

DOS vejledning om AMD og kosttilskud

Synsfeltskrav til kørekort

Vejledning til udrening og henvisning af patienter med en retinal arterie okklusion

Derudover følgende retningslinjer gjort tilgængelige på DOS´ hjemmeside:

EGS guideline om glaukom

IIIH referenceprogram som er et fælles arbejde ml Dansk Hovedpine Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Oftalmologisk Selskab, Dansk Neuroradiologisk Selskab og Dansk Neurokirurgisk selskab

Instruks præ- og postseptal cellulitis hos børn og unge

Aktuelt arbejdes på instruks vedrørende behandling af Vernal Keratokonjunktivitis hos børn og unge

Line Kessel, formand
August 2021

Rapport fra fagudvalget for dyr øjenmedicin Medicinrådet

“I det forløbne år har Medicinrådet kun behandlet en enkelt oftalmologisk relevant problemstilling, nemlig hvorvidt præparatet Idebenon er indiceret vil Lebers hereditære opticusatrofi. Medicinrådets konklusion er, at det ikke med sikkerhed kan konkluderes, at behandling med idebenon medfører en klinisk relevant effekt på patienternes synsstyrke. Af denne grund kan stoffet ikke anbefales til behandling af Lebers hereditære opticusatrofi.”

Toke Bek, formand
August 2021