Rammer for guidelines i Dansk Oftalmologisk Selskab

Formål med udformning af guidelines
Formålet med guidelines er at sikre, at Dansk Oftalmologisk Selskabs (DOS) medlemmer har adgang til vejledning omkring udredning, behandling og opfølgning af patienter. Så vidt der foreligger videnskabelig evidens på området, bør guidelines være baseret på evidensgennemgang. I mangel af evidens kan en guideline bygge på bedste kliniske praksis. Internationale guidelines kan danne grundlag for en dansk guideline. Ved udformning af guidelines bør man desuden tage højde for den praktiske gennemførlighed af anbefalingerne i regi af det offentlige danske sundhedsvæsen.

Hvem kan indstille til udformning af en ny guideline
Medlemmer af DOS kan fremsætte ønske om nye guidelines eller opdatering af eksisterende guidelines til DOS´ bestyrelse og styregruppen for guidelines.

Hvilke emner kan danne grundlag for udarbejdelse af en guideline
Udarbejdelse af en guideline er forbundet med en betydelig arbejdsindsats, derfor vil nedenstående guidelines blive prioriteret:

Guidelines vedrørende hyppige sygdomme, hvor udredning, behandling og opfølgning fylder meget i den kliniske hverdag, vil blive prioriteret.

Guidelines for sjældne sygdomme, hvor der foreligger et behandlingstilbud eller hvor rådgivning af social eller familiær værdi er væsentlige og hvor den enkelte læge har behov for nem adgang til faglig information, blive prioriteret.

Guidelines der omhandler nye og/eller omkostningstunge behandlinger.

Guidelines for øvrige emner kan udarbejdes i det omfang, de skønnes relevante og der er den fornødne arbejdskraft tilgængelig.

Opgaver og forpligtigelser for styregruppen for guidelines
Styregruppen tager stilling til forslag til nye guidelines og nedsætter arbejdsgrupper til udarbejdelse af konkrete guidelines samt tidsrammer for arbejdsprocessen.

Styregruppen udarbejder en årlig rapport til Dansk Oftalmologisk Selskab i forbindelse med selskabets årsmøde, hvor nye samt reviderede og slettede guidelines beskrives.

Styregruppen har ansvaret for at guidelines på Dansk Oftalmologisk Selskabs hjemmeside er opdaterede og jævnligt revideres.

Nedsættelse af arbejdsgrupper omkring udarbejdelse af guidelines
Guidelines udarbejdes af en mindre arbejdsgruppe, der udpeges af Styregruppen for guidelines. Så vidt muligt skal relevante interessenter være repræsenteret i arbejdsgruppen, f.eks. kan arbejdsgruppen søges sammensat af personer med repræsentativ faglig indsigt, geografisk placering eller med relevant præsentation af primær og sekundær sektor. I det omfang guideline vedrører emner, hvor guideline rækker udover det strengt oftalmologiske, skal andre fagpersoner eller andre videnskabelige selskaber inddrages. Arbejdsgruppens størrelse bør begrænses til 4-6 personer. Det anbefales at udpege en af arbejdsgruppens medlemmer som skribent, gerne et yngre medlem. Det anbefales, at arbejdsgruppen udpeger en tovholder, som kan sikre at arbejdet skrider frem, at strukturen følger de konkrete retningslinjer og anbefalinger fra DOS, at tidsplanen overholdes og at der så vidt muligt opnås konsensus omkring potentielle uenigheder.

Godkendelse af guidelines
Arbejdsgruppen sender det færdige forslag til guideline til gennemsyn i Styregruppen for guidelines. Herfra sendes guidelines i en 3 måneders høringsfase på DOS´ hjemmeside. Hvis der ikke er kommet væsentlige indsigelser, er guideline herefter godkendt. Væsentlige indsigelser foreligges arbejdsgruppen for den konkrete guideline.

Revision af guidelines
Guidelines bør revideres hvert 5 år, eller hyppigere, hvis der fremkommer ny evidens på området. Hvis en guideline ikke længere skønnes relevant, bortfalder den.

Beslutningsprocesser omkring guidelines
Den endelige prioritering af og beslutning om igangsættelse og opdatering af guidelines varetages af DOS bestyrelse. DOS’ bestyrelse varetager den endelige beslutning omkring tidsfrister, struktur og arbejdsgruppe og godkendelse af guidelines. DOS’ bestyrelse kan til enhver tid beslutte at fjerne eller opdatere en guideline. DOS´ bestyrelse kan videregive beslutningsansvaret til Styregruppen for guidelines.

Ophavsret
Ved indsendelse af en guideline til DOS’ bestyrelse mhp. endelig godkendelse overdrager forfattergruppen samtidig enhver ophavsret. Der må frit citeres fra guidelines med anførelse af reference. Hvis der anvendes illustrationer eller lign. i en guideline, skal det fremgå, at der er indhentet tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Udformet af arbejdsgruppe nedsat af Dansk Oftalmologisk Selskab, december 2020

Line Kessel, Rigshospitalet
Morten la Cour, Rigshospitalet
Yousif Subhi, Rigshospitalet
Jakob Grauslund. Odense Universitetshospital
Jesper Hjortdal. Aarhus Universitetshospital