Referater af årsmøder

Bestyrelsesmøde, generalforsamling og fagligt oplæg i Dansk Selskab for Katarakt- og Refraktiv Kirurgi 15.09.23

Deltagere
Priya S. Pedersen (AAU), Danson Muttuvelu (Øjenlægernes Center), Jakob Thorup (AUH), Anders Søndergaard (Vejle), Michael Lindholt (Øjenklinikken Aros, Aarhus), Lars Holm (Rigshospitalet)

Bestyrelsesposter
Formand: Lars Morten Holm (Glostrup) (valgt sept. 22)
Næstformand: Jesper Bregnhøj udgår.

Kasserer: Michael Lindholt (praksis) (valgt sept. 22)
IT-Ansvar: Katja Christina Schielke (AAU) ​(valgt sept. 22)

Fundraiser: Ubesat

Øvrige medlemmer af bestyrelsen ud fra afdelingsansvar
Amir Tehrani (Næstved)
Anders Søndergaard/Claus Pommerencke (Vejle)
Jakob Thorup (AUH)
Jan Kjær Pedersen (Randers)
Jesper Hjortdal (Refraktiv AUH)
Martin Severinsen (Nordisk Rep.)

Martin Thorwest/Brigitte Wegner (Sønderborg)
Mette Slot Nielsen (Gødstrup)

Michael Læssø (Roskilde)
Niels Lyhne (Refraktiv Odense)
Priya S. Pedersen (AAU)

Kommunikation med medlemmer
Alle interesserede i katarakt inklusiv læger i intro- og hoveduddannelsesstilling vil fremover blive informeret. Google Konto med adressekartotek fungerer som vores medlemsdatabase. Indkaldelse til generalforsamling og faglige møder vil ske via Googles invitationsmodul ud fra vores Google kontos medlemsdatabase.

Mødekadence og formål med møder
Ét møde årligt i forbindelse med DOS generalforsamling. Først bestyrelsesmøde (1 time) efterfulgt af generalforsamling (30 min) og slutteligt et fagligt indlæg (1 time). Formålet med selskabet er styrkelse af netværk på tværs af landet, opnåelse af konsensus samt erfaringsudveksling. Formålet er kun i mindre grad fremlæggelse af forskningsresultater, idet ESCRS, AAO, etc. allerede er et forum for dette..

Sponsorat fra industri
Vi vil stile mod at sende ansøgninger á 5.000 pr. firma mod at firmaerne får deres firmalogo på invitationer til vores årlige møde samt at vi takker firmaerne indledningsvis til vores møder. Der er mundtlige positive tilkendegivelser fra Alcon og Johnson & Johnson.

Regnskab og økonomi
Ikke nødvendigt pga ingen udgifter. Danson har indrapporteret nul-omsætning til skat, idet vores konto i Lægernes Pensionsbank stadig er i Dansons navn. Michael vil sørge for at overdrage bemyndigelsen til nuværende kasserer Michael.

Tidligere emner på selskabets faglige møder
2021: Bilateral Katarakt operation
2022: Katarakt enquete gennemgang
2023: Sustainability
2024: Planlagt: Multifokale linser og EDOF linser ved Danson

Bordet rundt
Priya (Aalborg): stort volumen i oplæring samt tilfredshed med Callisto.

Jakob Thorup (Aarhus): Er selv nyansat pr. 1. sep. 2023. Planlagt operationsvolumen på 1.800 på AUH. På Silkeborg varetages driften af Anders Hessellund med volumen og oplæring. Randers cirka volumen 4.000.

Michael Lindholt: I Midtjylland er der en velfungerende aftale med praksis med ekstra kataraktoperationer. Anskaffet Zeiss mikroskop Artevo 800, Callisto og phakomaskine Quetera.

Anders Søndergaard (Vejle): Zeiss Callisto opdateret og EQ Workspace installeret med surgery optimiser sammenligner. Indkøbt EyeStar til IOL måling. Optiker ansat til kvalitetssikring som optimering af A-konstanter. Opstart bilateral kataraktkirurgi. I alt 4.500-5.000 operationer årligt af 9 kirurger.

Danson (Øjenlægernes Center). Stoppet for et år siden på Silkeborg Øjenklinik og har været et år i England. Tilbage i Aarhus på Øjenlægernes Center, kører med cirka 6.000 operationer udført af 8-9 kirurger, årligt med stort set samme setup som Silkeborg. Startet hjerteklinik i Randers med scanner. I Region Midtjylland blev der sat en besparelse på næste års rammestyrede budget og valgt besparelse på Silkeborg Sygehus og ingen sengepladser.

Lars Holm (Glostrup): Bilaterale sammedagsoperationer udføres på 3 ud af 7 operationsstuer. Afskaffet 1. dags kontrol som standard. Pt. kontrolleres 1-6 uger efter hos egen øjenlæge. Ved bilateral anvendes fortsat forskellige viskoelastiska i form af forskellige produkter.  Lidokain forskellige lidokain flasker til henholdsvis højre og venstre øje. På operationsstuen ansat FADL-hold, som dækker op, gennemskyller phacohåndtag, som derefter sendes til sterilcentral. I ambulatoriet er der fortrinsvis optikere ansat, men fortsat sygeplejerske til regelrette sygeplejemæssige opgaver (instrukser for hygiejne, medicinskab, etc). Oplæring af nye kataraktkirurger kræver en del personale ressourcer.

Fagligt oplæg om sustainability ved Lars Holm
www.eyesustain.org giver tips til nedbringelse af CO2 aftryk ved katarakt operation.

Konkrete forslag: Skift fra éngangs- til flergangs I/A håndtag. Genbrug af phaco-tip er besværliggjort af at producenten ikke har dokumentation for dette. Er det nødvendigt med nyt lejepapir eller afspritning af operationsleje? Diamantknive kan gå i stykker ved oplæring koster cirka 7.000 for anskaffelse og 3.000 for slibning. Centrale sterilcentraler med transport belastning er ikke mere sikkert end lokale sterilcentraler. Bilateral operation og undgåelse af unødige kontroller mindsker transportbelastningen. Evt stoppe med operationskitler.

 

Referat

Årsmøde Dansk Selskab for Katarakt og Refraktiv Kirurgi

 1. sep. 2022, Hindsgavl.Deltagere: Priya S. Pedersen (AAU), Lars Holm (Rigshospitalet), Danson V. Muttuvelu (tidl. AUH/Silkeborg), Jesper Bregnhøj (AUH), Jesper Hjortdal (AUH), Jan Kjær Pedersen (Randers Øjenafd), Michael Lindholt (Øjenklinikken Aros)Konstituering: Lars Holm valgt som ny formand. Jesper Bregnhøj valgt som ny næstformand og Michael Lindholt valgt som kasserer. Jeppe Kusk Clausen og Jan Kjær valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer: Katja Schielke (AAU), Priya S. Pedersen (AAU), Jesper Bregnhøj (AUH), Jesper Hjortdal (AUH), Jan Kjær Pedersen (Randers Øjenafd), Jeppe Kusk Clausen (Gødstrup), Niels Lyhne (OUH), Michael Læssøe (Roskilde), Amir Tehrani (Næstved), Martin Severinsen (Nordisk Rep.).
Mangler repræsentant fra Vejle Øjenafd, Sønderborg Øjenafd.
Udtrådt: Malou Høgsbro (Vejle), Rune Holmbjørn (AUH, tidl. Sønderborg), Nina Jacobsen (tidl. Rigshospitalet), Kristian Næser (tild. Randers), Danson V. Muttuvelu (tidl. AUH)

Vedtægter indstilles til ændring ved generalforsamling 2023 mhp ændring fra “to års valgperiode” til “to års valgperiode med mulighed for genvalg”

Økonomi. Medlemskab forsat gratis. Enighed om ansøgning om årligt tilskud på 10.000 fra henholdsvis Alcon, Johnson&Johnson, Zeiss Medical, BVI og MMC. Muligvis flere. Lars Holm og Michal Lindholt ansvarlig for ansøgninger.

Formål. Erfaringsudveksling indenfor kirurgi og IOL. Fagligt årligt møde med oplæg samme dag som det årlige DOS Videnskab og Generalforsamling på Hindsgavl. Cataract Enquete årlig opgørelse over cataract. Konsensus om kliniske problemstillinger til faglig anbefaling og faglig påvirkning af nationale guidelines.

Danson har oprettet selskabet med bestyrelse bestående af repræsentanter for minimum én repræsentant for cataract og én for refraktiv kirurgi fra alle Regioner. Dog repræsenterer Niels Lyhne begge grupper på OUH og hjemmeside oprettet og administreret af Katja Schielke samt cvr nummer og medlemsliste. Hjemmeside skal på sigt flyttes ind i DOS’s hjemmeside for at sikre overholdelse af GDPR. Mangler liste over alle cataract og refraktive kirurger i Danmark.

Næste bestyrelsesmøde: 3. marts 2023 Comwell Kolding.

Bestyrelsesmøde og fagligt møde 15. september 2023 Hindsgavl. Emne “Sustainability”. Hvordan er infektionshygiejne retningslinier bestemt? Hvem bestemmer? Hvorfor? Evt invitere repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Danson kan invitere kirurg fra Indisk Hospital med samme lave panoftalmi risiko som hospital i USA med kun en brøkdel CO2-aftryk. Tilmelding nødvendig og større lokale 2023. Program bestyrelsesmøde 9.00-10.00, generalforsamling 10.00-10.30, fagligt oplæg 10.30-11.30. Efterfølgende frokost og DOS Videnskab og Generalforsamling.

Akryl-allergi diskuteres og betragtes ikke som et problem idet acryl-allergi aldrig er beskrevet ved IOL.

Cataract Enquete vil blive publiceret på DOS’s hjemmeside. Supplerende til næste års opgørelse. Spørgsmål om sek IOL suppleres med mulighed for suturering af eksisterende IOL. Spg. 15. Tryksænkende hos glaukom patienter anbefaler glaukomteam Glostrup tbl diamox idet øjendråber næppe har effekt umiddelbart efter operation. 16. Selskabet opfordrer alle cataract kirurger til årlig opgørelse mhp refraktivt udkomme og komplikationsfrekvens.

Tak for et godt møde.

Referent Michael Lindholt

Årsmøde for Dansk Selskab for Kataraktkirurgi den 28/2 2020

Referent. Lars Holm

Tilstede: Helge Andersen, Rune Holmbjørn, Charlotte Corydon, Malou Høgsbro, Amir Tehrani, Finn Kristian Næser, Danson Muttuvelu, Lars Holm og Katja Schielke på skype-forbindelse

Dagsorden:

 1. Stiftende generalforsamling med
  • Formulering af vedtægter inkl. diskussion af formål og antal årlige møder
 2. Fagligt indlæg
  • Bilateral sammedags kataraktkirurgi ved Lars Holm
 3. Evt.

 

Referat

1) Formulering af vedtægter:

Navn:
Dansk Selskab for Kataraktkirurgi

Formål:

 • Fremme og sikre kvaliteten indenfor dansk kataraktkirurgi
 • Indsamle, udveksle og formidle viden og erfaring om kataraktsygdom
 • Skabe et kollegialt netværk
 • Stimulere dansk forskning i katarakt
 • Styrke og indgå i et internationalt netværk
 • Stimulere uddannelse og videreuddannelse indenfor kataraktkirurgi
 • Rådgive sundhedsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger, etc. om katarakt

Bestyrelse:
Består af en repræsentant fra hver dansk øjenafdelingsmatrikel, 1 repræsentant fra praktiserende øjenlæger. Bestyrelsens sammensætning baseres på selvsupplering. Interesserede kan henvende sig. For alle poster er man valgt for 2 år ad gangen.

Medlemskab:
Øjenlæger og forskere med interesse for kataraktkirurgi kan blive medlem. Medlemskab opnås ved registrering på hjemmesiden. Medlemskabet skal godkendes. Medlemskabet er gratis.

Hjemmeside:
Varetages af IT-ansvarlig

Mødeaktivitet:
Årlig generalforsamling og debatmøde (kl. 11.00) i forbindelse med Dansk Oftalmologisk Selskabs efteruddannelseskursus. Løbende arrangement af symposier.

Finansiering:
Drift af hjemmesiden og udgifter til mødeaktivitet finansieres af annoncebidrag fra medicinalindustrien. Udgifter til afholdelse af symposier søges sponsoreret af medicinalindustrien.

Medicinalindustrien har ingen indflydelse på selskabets aktiviteter eller hjemmesidens indhold

CVR og Bankkonto:
Selskabet skal have begge dele.

 

Bestyrelsessammensætning 2020

Formand: Danson Muttuvelo (Aarhus/Silkeborg)
Næstformand: Lars Holm (Glostrup)
Kasserer: Malou Høgsbro (Vejle)
Fund-raiser:  Ubesat
IT-ansvarlig: Katja Schielke (Aalborg)
Kontaktperson til Scandinavian Society of Cataract Surgery: Danson Muttuvelu
Revisor: Ubesat

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Helge Andersen (Holstebro)
Rune Holmbjørn (Sønderborg)
Charlotte Corydon (Aarhus)
Niels Lyhne (Odense)
Amir Tehrani (Næstved)
Michael Læssø (Roskilde)
Finn Kristian Næser (Randers)
Repræsentant for praktiserende øjenlæger: Michael Lindholt vil blive spurgt af Danson

2) Fagligt indlæg
Lars uddeler Rigshospitalets instruks for bilateral sammedagskirurgi. Rigshospitalets er en af landets få øjenafdelinger, hvor der er indført populationsansvar som finansiel afregningsmodel. Ved populationsansvar får en afdeling tildelt en given sum penge mod at man til gengæld har ansvaret for at behandle alle patienter i ens optageområde. Hvis man ikke kan indfri udrednings- og behandlingsgarantien skal man som afdeling selv afholde udgifter til udvisitering. Dette stimulerer til at tænke i mere rationelle/effektive patientforløb og i denne forbindelse er bilateral sammedagskirurgi på Rigshospitalet blevet indført. Der har indtil videre været god erfaring med det både fra patients-synspunkt og afdelings-synspunkt.

3) Evt:

 • Der diskuteres behovet for national klinisk database.
 • Vedrørende hjemmeside: Lars foreslår at vi nøjes eller starter med at oprette en Facebook side. Dette er nemt at holde vedlige og særligt fortegnelse over medlemmer med emailadresser kræver ikke løbende vedligeholdelse. Vi vil lade det være op til IT-ansvarlig at afgøre hvilken løsning det skal være.
 • Tilknytning til Scandinavian Society for Cataract and Refractive Surgery (SSCRS) ønskes. Danson vil kontakte Martin Severinsen, som er kasserer i SSCRS og høre til mulighed.
 • Opgaver til næste gang:
 1. Danson finder repræsentant fra praktiserende øjenlæger. Michael Lindholt foreslås
 2. Rune finder revisor
 3. Danson opretter bankkonto og CVR-nummer
 4. Katja opretter hjemmeside/Facebookside
 5. Danson kontakter DOS og oplyser om selskabets oprettelse
 6. Lars og Danson finder emne til næste årsmøde
 • Foreslåede emner til næste gang:
 1. Monovision, minimonovision, multifokal, monofokal: Hvad har vi af erfaringer? Evt. oplæg fra foredragsholder, der som standard anvender minimonovision
 2. MSICS
 3. FLACS
 4. Scleralfikserede linser
 5. Præsentation af Jespers postoperative antiinflammatoriske regime