Love for Dansk Oftalmologisk selskab

(Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901)
(Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 25/9 2020)

Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk Selskab.

Selskabet har til formål at fremme oftalmologiens udvikling og styrke det kollegiale sammenhold mellem danske øjenlæger. Dette formål søges bl.a. opnået ved afholdelse af møder og kurser samt ved planlæggende og koordinerende virksomhed.

Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi.

Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.  Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende.                                           

Et medlem betragtes som udmeldt af selskabet, hvis kontingent ikke er betalt 1 år efter forfaldsdagen.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer og korresponderende medlemmer eller på anden måde hædre personer, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret. Ordinære medlemmer af et andet Nordisk Oftalmologisk Selskab er automatisk korresponderende medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab. Korresponderende medlemmer modtager ikke informationer fra Dansk Oftalmologisk Selskab, men skal selv holde sig informeret via selskabets hjemmeside. Læger og andre kan med formandens billigelse indføres som gæster ved selskabets møder af ethvert af selskabets medlemmer.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen søges sammensat således, at alle regioner er præsenteret, såvel som læger i faste hospitalsstillinger, praktiserende special-læger og yngre læger.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og bestyrelses-medlemmernes funktionstid er 2 år med ret til 2 genvalg, hver med funktionstid af 2 år.
Formanden vælges ved direkte, personligt valg, og formandsvalget finder sted adskilt fra og før valget af andre bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Formandens funktionstid er som den øvrige bestyrelses. På ulige år vælges desuden 2 – 4 ordinære medlemmer til bestyrelsen.
På lige år vælges de øvrige 2 – 4 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen  konstituerer sig med næstformand,  kasserer og sekretær samt vedtager  en forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol.
Formand og kasserer i forening har tegningsret for Selskabet.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og på anden måde honorere udført arbejde.
Ved vakance i bestyrelsen foretages suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden.

Selskabet kan nedsætte permanente udvalg, samt ad hoc udvalg til løsning af tidsbegrænsede opgaver.
Ved udvalgenes sammensætning søges som for bestyrelsen en alsidig repræsentation. Valg til permanente udvalg samt udvalgsmedlemmernes funktionstid følger tilsvarende regler som for bestyrelsen, dog kan generalforsamlingen dispensere for reglen om funktionstidsbegrænsningen.
For alle udvalg udfærdiges et protokollat, der skal indeholde et kommissorium for udvalgets arbejde.
Udvalgene kan konstituere sig med formand og sekretær og kan i tiden til næste generalforsamling med bestyrelsens samtykke supplere sig.
Over forhandlingerne føres en protokol.
Alle udvalg aflægger årsberetning til generalforsamlingen.
Selskabet kan over for myndigheder og institutioner lade sig repræsentere ved kommitterede. Disse vælges på en generalforsamling og aflægger årsberetning over for denne. For hvert funktionsområde udfærdiges et protokollat.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent forfalder i løbet af regnskabsåret og fastsættes på den årlige generalforsamling. Yngre læger og medlemmer over 70 år betaler et reduceret kontingent. Som betalende medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab abonnerer man også på Acta Ophthalmologica. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og ekstraordinære medlemmer er kontingent­frie og skal ikke abonnere på Acta Ophthalmologica.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed . Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
Generalforsamlingen indvarsles første gang senest 6 uger før afholdelsen. Endelig indvarsling skal være meddelt medlemmerne senest 16 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden, herunder eventuelle forslag til behandling. Indvarslingen kan ske via e-mail. Til hjælp for generalforsamlingen skal selskabets hjemmeside rumme en aktuel og komplet fortegnelse over udvalgsmedlemmer og kommitterede.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden.
  3. Beretning fra udvalg og kommitterede.
  4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne.
  5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg.
  8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må for at kunne gøres til gen stand for generalforsamlingsbeslutning være bestyrelsen i hænde så tidligt, at de kan meddeles på den endelige indvarsling til generalforsamling.
Vedtagelse på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, bortset fra beslutninger om lovændringer, hvortil kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Undtaget fra simpel stemmeflerhed er også beslutninger, der træffes i henhold til lovenes  § 3 og § 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller hvis mindst 10 meddelelse af dagsorden skal finde sted med ordinære medlemmer forlanger dette. Indvarsling og mindst 8 dages frist.

Afstemninger i selskabet foretages blandt fremmødte ordinære medlemmer. Afstemningen er skriftlig og hemmelig, hvis blot et ordinært medlem forlanger det. Bestyrelsen kan blandt tilstedeværende medlemmer udpege en valgkomité.
Kandidater til bestyrelsesvalg kan opstilles af bestyrelsen eller af mindst 3 ordinære medlemmer. Forslag til bestyrelseskandidater, medlemmer af råd og specialrepræsentanter indkaldes med første indvarsling af generalforsamlingen. Yderligere opstillinger skal skriftligt være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingen.
Afstemning sker som personvalg blandt samtlige opstillede. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Enkeltspørgsmål kan af bestyrelsen eller af generalforsamlingen henvises til afgørelse ved urafstemning.

Selskabet kan kun opløses, såfremt forslag derom stilles ved indkaldelse til en generalforsamling. På generalforsamlingen skal 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
Er 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, udsendes forslag om Selskabets opløsning til afstem ning blandt Selskabets medlemmer. Ved den skriftlige afstemning skal mere end halvdelen af de afgivne stemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke non-profit velgørende organisationer eller formål Selskabets midler skal tilfalde.

Protokollater

§ 14 repræsentant

Kommissorium i henhold til § 14 i lov om udøvelse af lægegerning. Generalforsamlingen vælger et medlem som rådgiver for Sundhedsstyrelsen i § 14 vurderinger.Valgbar er ethvert medlem af selskabet.

Uddannelsesudvalg

Kommissorium: Udvalget har til opgave at planlægge  og rådgive i uddannelsesspørgsmål over for uddannelsesinstitutioner, myndigheder og uddannelsessøgende.
Endvidere planlægger og administrerer udvalget det  obligatoriske kursus i oftalmologi samt varetager de involverede parters interesser hermed. Udvalget kan lade de praktiske opgaver i forbindelse med kursusadministrationen varetage af et sekretariat.

Bjerrum forelæsning

På Dansk Oftalmologisk Selskabs generalforsamling d en 19. marts 1966 vedtog man at indstifte en Bjerrum-forelæsning til minde om Dansk Oftalmologisk Selskabs første formand, professor, dr. med. J.P. Bjerrum. Bestyrelsen skal med mellemrum udpege en kendt videnskabsmand til at holde Bjerrum-forelæsningen, der skal være eneste emne på det pågældende møde. Forelæsningen kan publiceres in extenso eller i forkortet form i Acta Ophthalmologica som “Bjerrum-forelæsning i Dansk Oftalmologisk Selskab”.