Formandens beretning

2022/2023

Formandens Årsberetning 2022/23

Hermed en gennemgang af Dansk Oftalmologisk Selskabs aktiviteter i det forløbne år. I nærværende beretning er også indeholdt oplysninger om Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen
Efter Generalforsamlingen september 2022 bestod bestyrelsen af:

Daniella Bach-Holm (formand)

Christian Lahrmann (næstformand og kasserer)

Oliver Klefter (videnskabelig sekretær)

Anja Bate (medlem)

Lotte Welinder (medlem)

Peter Ruhlmann (medlem)

Anders Ivarsen (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder d. 22. september 2022 i forbindelse med Generalforsamlingen, den 25. november 2022 i forbindelse med Julemødet samt den 3. marts 2023 ved DOS’s Efteruddannelses­kursus.

Bestyrelsen har fungeret rigtigt godt. Bestyrelsesarbejdet har været effektivt, og vi har nået en del i årets løb som beskrevet nedenfor.

Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er vores arbejdsomme sekretær, hvilket alle bestyrelsesmedlemmer er utroligt glade for. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk. Irene forlader posten i løbet af næste år og Trine Hellerup overtager sekretær-posten – hun vil også være at træffe på dos@dadlnet.dk

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på samme e-mail-adresse

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at deres kontaktinfo er korrekt og opdateret i Lægeforeningens medlemsdatabase (https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=login.login).

Møder

Videnskab og Generalforsamling d. 23. september 2022 blev afholdt såvel fysisk som online. Trine Møldrup Jakobsen var årets SOE lecturer og holdt et foredrag med titlen ”Myopi: Et problem? Ortho-hvad-for-noget?”. Årets Boberg-Ans lecturer var Sir Peng Khaw, som holdt foredrag med titlen: Translating vision into reality

Til mødet var der 135 deltagere incl. online deltagere.

Julemødet 2022 d. 26. november 2022 blev afholdt fysisk og virtuelt på og fra Rigshospitalet – Blegdamsvej.

Bjerrum forelæsningen var ved Professor Morten La Cour med titlen: ”Nethindeløsning i Danmark”.

Efterfølgende var der update om ”Papildruser. Ny viden, nye perspektiver” ved overlæge, PhD, FEBO Steffen Hamann.

Efter julefrokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker.

Der var 92 deltagere i auditoriet og 26 online.

Januarmødet 2023 d. 20. januar 2023 blev afholdt på Moesgaard Museum i samarbejde med Danske Øjenlægers Organisation (DØO).

Tema: Grænseflader mellem sygehus og praksis. Her var emnet bl.a. glaukomoperationer, cornea-transplantationer og corpusuklarheder

Der var 110 deltagere til stede samt 52 online tilmeldte.

DOS Efteruddannelseskursus 2023 d. 3.-5. marts 2023 blev afholdt på Comwell, Kolding

Titlen på kurset var “Vision development and eye diseases in childhood”. Kursusledere var Dorte Ancher-Larsen, Lotte Welinder, Line Kessel, Nathalie Zibrandtsen, og en række anerkendte danske og udenlandske foredragsholdere deltog enten fysisk eller online.

Der var 285 deltagere om fredagen og 173 i weekenden.

Online tilbud
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde virtuel deltagelse til september, jule- samt januarmødet for interesserede DOS-medlemmer, der ikke kan komme fysisk til vores møder. VI opfordrer dog til, at flest mulige kommer til møderne for at fremme kollegialt samvær

EBO
EBO-eksamen blev holdt online den 28. september 2022.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmer, der ikke har en EBO-eksamen, til at lade sig indstille til eksamen, og betaler efter ansøgning tilskud til gebyr for eksamenskandidater. Der udbetales max. kr. 7.500,00 pr. eksaminand til tilmeldingsgebyr, fly og hotel (i år har udgifterne kun været til tilmeldingsgebyr). Der ydes ikke støtter til lærebøger.

Høringer 2022/23
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring – de mest relevante er, som følger:

 • Klinisk forskning under pres
 • Specialeplan for oftalmologi – regionsfunktion vs hovedfunktion
 • Speciallægeuddannelses-reform
 • DRG-takster

Kliniske retningslinjer

Nye

 • Tumor i Øjenhulen (DOOG retningslinie)
 • Vejledning i screening og behandling af ROP
 • Retningslinje for behandling af amblyopi

Opdaterede

 • Dry eye diseases (Nordic Guidelines 2022)
 • Vejledning til udredning og henvisning af patienter med retinal arterie okklusion
 • National retningslinje for screening af diabetisk retinopati 2023

Under revision

 • Diagnostik, behandling og kontrol af aldersrelateret maculadegeneration
 • Vejledende retningslinje for behandling af herpes simplex og herpes zoster keratit

Under udarbejdelse

 • Oftalmologisk screening af patienter med systemisk svampeinfektion
 • Forebyggelse af myopi-progression hos danske børn og unge

Videnskab

Acta Ophthalmologica
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på 3,988 i 2022. Acta er således det højest placerede oftalmologiske tidsskrift i det kontinentale Europa. Acta er også EVER’s samt det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation.

Professor Einar Stefánsson er chief editor sammen med Professor Kai Kaarniranta.

Man får adgang til Acta Ophthalmologica elektronisk ved at registrere sig ved flg link:

http://onlinelibrary.wiley.com/societies/NOS

Man finder sit medlemsnummer ved at se på omslaget på Acta, man får tilsendt – alternativt kan man få det ved at maile Irene på dos@dadlnet.dk:

Access Code er                     YS00000132                           

Hvis man foretrækker ikke at få tidsskriftet tilsendt, men i stedet læse det online, kan man ligeledes maile dette til DOS´s sekretariat.

Udvalgsarbejder
Under Dansk Oftalmologisk Selskab foregår meget vigtigt udvalgsarbejde. Tusind tak til alle medlemmer, der tager del i dette. Resumeer af årets gang i de forskellige udvalg kan findes på DOS´s hjemmeside og ved følgende link: https://dansk-oftalmologisk-selskab.dk/beretninger/

Vigtige samarbejdspartnere

DØO (Danske Øjenlægers Organisation)
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. I år er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene er løbende i kontakt. Der planlægges et fælles DOS/DØO undervisnings-møde januar 2024 i Odense.       

Øjenlægemangel
Øjenforeningen har skrevet en hvidbog for at prøve at få flere midler til behandlingen af øjenpatienter ved politisk arbejde. Dette har resulteret i at Danske Regioner har nedsat en task force med centrale aktører, der skal arbejde med, hvordan patienter med øjensymptomer kan blive set og diagnosticeret hurtigere. Resultatet af dette arbejde udkom i start 2023

Kirurgisk Forum
DOS deltager med en repræsentant i Dansk Kirurgisk Selskabs halvårlige møder. Aktuelt er der fokus på mangel på operationssygeplejersker. Herudover er der også fokus på den kommende revision af læge- og speciallægeuddannelsen.

Optikerforeningen
Der har ikke været holdt nogle møder i år

Internationale relationer

De nordiske oftalmologiske selskaber
Nordisk Oftalmologisk Kongres 2024 bliver holdt i Kuopio, Finland.

EUPO (European University Professors of Ophthalmogy)
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne.

EVER (European Association for Vision and Eye Research)
Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA. Næste møde er d. 26.-28. oktober 2023 i Valencia

SOE (European Society of Ophthalmology)
Der holdes kongresser hvert andet år, og næste møde afholdes i juni 2025 i Lissabon.

WOC (World Ophthalmology Congress)
Næste kongres er i 2024 og afholdes i august 2024 i Vancouver, Canada.

AAO (American Academy of Ophthalmology)
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt online læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internetbaserede online multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat (dos@dadlnet.dk).

DOS-formidlede Legater

DOS videreuddannelseslegat
DOS videreuddannelseslegat uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forsknings­projekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

2022/2023: Der blev givet videreuddannelseslegater til Ann Sofia Skov Thomsen, Pernille Rode og Garbriele Berman

Mhp uddeling 2023/2024: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2023. Legatets størrelse 2022/2023 – hvis der bliver noget – vil blive formidlet i løbet af oktober 2023

Tak
Jeg vil gerne takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde.

Tak til

 • Oliver Klefter der stopper

Og de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Anja Bate
 • Lotte Welinder
 • Peter Ruhlmann
 • Christian Lahrmann
 • Anders Ramløv Ivarsen

Også tak til vores trofaste sekretær og allesteds nærværende blæksprutte Irene Jepsen for mange års ihærdigt arbejde med mange hyggelige time

 1. september 2023

Daniella Bach-Holm
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Formandens Årsberetning 2021/22
Hermed en gennemgang af Dansk Oftalmologisk Selskabs aktiviteter i det forløbne år. I nærværende beretning er også indeholdt oplysninger om Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen
Efter Generalforsamlingen september 2021 består bestyrelsen af:

Daniella Bach-Holm (formand)
Flemming Møller (næstformand og kasserer)
Oliver Klefter (videnskabelig sekretær)
Christian Lahrmann (medlem)
Anja Bate (medlem)
Lotte Welinder (medlem)
Peter Ruhlmann (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder d. 23. september 2021 i forbindelse med Generalforsamlingen, den 26. november 2021 i forbindelse med Julemødet samt den 4. marts 2022 ved DOS’s Efteruddannelses­kursus.

Bestyrelsen har fungeret rigtigt godt. Bestyrelsesarbejdet har været effektivt, og vi har nået en del i årets løb som beskrevet nedenfor.

Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er vores arbejdsomme sekretær, hvilket alle bestyrelsesmedlemmer er utroligt glade for. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på samme e-mail-adresse

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at deres kontaktinfo er korrekt og opdateret i Lægeforeningens medlemsdatabase (https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=login.login).

Møder

Videnskab og Generalforsamling d. 24. september 2021 blev afholdt fysisk og virtuelt. Yousif Subhi var årets SOE lecturer og holdt et foredrag med titlen ”AMD og PCV – forskelle ud over 3 bogstaver?”. Årets Boberg-Ans lecturer var Professor Boris Malyugin fra Fyodorov Eye Microsurgery Institute, Moscow , og han holdt foredraget “Complicated cataract surgery: ups and downs” .

Til mødet var der 132 deltagere – incl deltagere online

Julemødet 2021 d. 27. november 2021 blev afholdt fysisk og virtuelt på og fra Rigshospitalet – Blegdamsvej.

Bjerrum forelæsningen var ved Professor Toke Bek og havde titlen “At se er at Overse”

Efterfølgende var der updates om arteritis temporalis og idiopatisk intrakraniel hypertension

Efter frokost var der mange og spændende mini-kasuistikker.

Der var 98 deltagere i auditoriet og 35 online

 Januarmødet 2021 d. 28. januar 2022 blev afholdt virtuelt i samarbejde med Danske Øjenlægers Organisation (DØO) fra Roskilde Sygehus med fysisk deltagelse af DOS´s og DØOs bestyrelsesmedlemmer og nogle af foredragsholderne.

Foredrags-emnerne var valgt for at afdække problemstillinger der er relevante både for sygehus-øjen­læger og praktiserende øjenlæger (bl.a. om håndtering af patienter med AMD og vernal keratoconjunctivitis).

Der var 168 deltagere online

DOS Efteruddannelseskursus 2022 d. 4.-6. marts 2022 blev afholdt på Comwell, Kolding

Titlen på kurset var “How do we maintain a clear and optimal optical pathway”. Kursusledere var Anders Ivarsen og Lars Morten Holm, og en række anerkendte danske og udenlandske foredragsholdere deltog enten fysisk eller online.

Der var 203 deltagere om fredagen og 191 i weekenden

COVID-19 pandemi
COVID-19 pandemien har præget bestyrelsens arbejde igen i år, hvilket betød, at januarmødet 2022 blev holdt virtuelt.

Online tilbud
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde virtuel deltagelse til september, jule- samt januarmødet for interesserede DOS-medlemmer, der ikke kan komme fysisk til vores møder. VI opfordrer dog til, at flest mulige kommer til møderne for at fremme kollegialt samvær.

EBO
EBO-eksamen blev holdt online november 2021 og maj 2022 – næste eksamen er d. 28. september 2022 og vil også være online. Samlet var 8 danskere oppe i 2021 – der er 10 i 2022

Selskabet opfordrer fortsat medlemmer, der ikke har en EBO-eksamen, til at lade sig indstille til eksamen, og betaler efter ansøgning tilskud til gebyr for eksamenskandidater. Der udbetales max. kr. 7.500,00 pr. eksaminand til tilmeldingsgebyr, fly og hotel (i år har udgifterne kun været til tilmeldingsgebyr). Der ydes ikke støtter til lærebøger.

Høringer 2021/22
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring – de mest relevante er, som følger:

 • Vælg Klogt kampagne – unødige stik?
 • Høring af DRG-takster
 • Afdækning af mulige database-områder
 • Implementering af Nationalt Genomcenter

Kliniske retningslinier
Nye

 • Tumor i Øjenhulen (DOOG retningslinie)

Opdaterede

 • Dry eye diseases (Nordic Guidelines 2022)
 • Vejledning til udredning og henvisning af patienter med retinal arterie okklusion

Under revision

 • ROP – screening og behandling

Under udarbejdelse

 • Behandling af amblyopi
 • Øjenscreening ved svampesepsis

Videnskab

Acta Ophthalmologica
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på 3,761 i 2021. Acta er således det højest placerede oftalmologiske tidsskrift i det kontinentale Europa. Acta er også EVER’s samt det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation.

Professor Einar Stefánsson er chief editor sammen med Professor Kai Kaarniranta.

Man får adgang til Acta Ophthalmologica elektronisk ved at registrere sig ved flg link:

http://onlinelibrary.wiley.com/societies/NOS

Man finder sit medlemsnummer ved at se på omslaget på Acta, man får tilsendt – alternativt kan man få det ved at maile Irene på dos@dadlnet.dk:

Access Code er                     YS00000132

                          

Hvis man foretrækker ikke at få tidsskriftet tilsendt, men i stedet læse det online, kan man ligeledes maile dette til DOS´s sekretariat.

Udvalgsarbejder
Under Dansk Oftalmologisk Selskab foregår meget vigtigt udvalgsarbejde. Tusind tak til alle medlemmer, der tager del i dette. Resumeer af årets gang i de forskellige udvalg kan findes på DOS´s hjemmeside og ved følgende link: https://dansk-oftalmologisk-selskab.dk/beretninger/

Vigtige samarbejdspartnere

DØO (Danske Øjenlægers Organisation)
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. I år er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene er løbende i kontakt. Der planlægges et fælles DOS/DØO undervisnings-møde januar 2023 i Aarhus        

Øjenlægemangel
Øjenforeningen har skrevet en hvidbog for at prøve at få flere midler til behandlingen af øjenpatienter ved politisk arbejde. Dette har resulteret i at Danske Regioner har nedsat en task force med centrale aktører, der skal arbejde med, hvordan patienter med øjensymptomer kan blive set og diagnosticeret hurtigere. Resultatet af dette arbejde vil komme i slutningen af 2022

Dansk Kirurgisk Selskab
DOS deltager med en repræsentant i Dansk Kirurgisk Selskabs halvårlige møder. Aktuelt er der fokus på mangel på operationssygeplejersker. Herudover er der også fokus på den kommende revision af læge- og speciallægeuddannelsen 

Optikerforeningen
DOS´s formand holder med DØO’s formand et møde med Dansk Optikerforening om året – sidst i august 2021. Vi arbejder på at kunne holde en fælles konference i samarbejde med Dansk Optikerforening, DØO og DOS om myopi.

Internationale relationer

De nordiske oftalmologiske selskaber
Nordisk Oftalmologisk Kongres (NOK) 2022 – udskudt fra 2020 – blev afholdt i Reykjavik, Island holdes juni 2022 og var en stor succes

EUPO (European University Professors of Ophthalmogy)
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne. Næste kursus afholdes online d. 18. november 2022 og emnet er Orbit og Oculoplastics (deltagelse er gratis)

EVER (European Association for Vision and Eye Research)
Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA. Næste møde er d. 13.-15. oktober 2022

SOE (European Society of Ophthalmology)
Der holdes kongresser hvert andet år, og næste møde afholdes i Prag i juni 2023.

WOC (World Ophthalmology Congress)
Kongressen i 2020 i Sydafrika blev aflyst – der blev holdt en virtuel kongres i 2022

AAO (American Academy of Ophthalmology)
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt online læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internetbaserede online multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat (dos@dadlnet.dk).

DOS-formidlede Legater

DOS videreuddannelseslegat
DOS videreuddannelseslegat uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forsknings­projekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

2021/2022: Legatet er ikke blevet uddelt det forgangne år.

Mhp uddeling 2022/2023: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2021. Legatets størrelse 2022/2023 – hvis der bliver noget – vil blive formidlet i løbet af oktober 2022

Tak
Jeg vil gerne takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde.

 • Flemming Møller – næstformand og kasserer gennem 6 år, der nu træder ud af bestyrelsen.

Og de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Anja Bate
 • Lotte Welinder
 • Peter Ruhlmann
 • Christian Lahrmann

Også tak til vores trofaste sekretær og allesteds nærværende blæksprutte Irene Jepsen

Den 20. september 2022
Daniella Bach-Holm
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Formandens Årsberetning 2020/21

Hermed en gennemgang af Dansk Oftalmologisk Selskabs aktiviteter i det forløbne år. I nærværende beretning er også indeholdt oplysninger om Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen

Efter Generalforsamlingen september 2020 består bestyrelsen af:

Daniella Bach-Holm (formand)
Flemming Møller (næstformand og kasserer)
Line Kessel (videnskabelig sekretær)
Inge Stendevad (medlem)
Anja Bate (medlem)
Lotte Welinder (medlem)
Peter Ruhlmann (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder d. 24. september 2020 i forbindelse med Generalforsamlingen, den 27. november 2020 i forbindelse med Julemødet samt den 5. marts 2021 ved DOS’s Efteruddannelses­kursus. Herudover er der holdt et par virtuelle bestyrelsesmøder i forbindelse med etableringen af vores nye hjemmeside.

Bestyrelsen har fungeret rigtigt godt, og bestyrelsesarbejdet har været effektivt, og vi har nået en del i årets løb som beskrevet nedenfor.

Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er vores arbejdsomme sekretær, hvilket alle bestyrelsesmedlemmer er utroligt glade for. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på samme e-mail-adresse

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at deres kontaktinfo er korrekt og opdateret i Lægeforeningens medlemsdatabase (https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=login.login).

Møder

Videnskab og Generalforsamling d. 25. september 2021 blev afholdt virtuelt fra Hindsgavl med DOS´s bestyrelse og enkelte foredragsholdere. Mette Bagger, Rigshospitalet – Glostrup – var årets SOE lecturer og holdt et foredrag med titlen ”Behandlet for uvealt melanom – hvad så nu?”. Årets Boberg-Ans lecturer var Professorerne Jean Bennet og Albert Maguire, University of Pennsylvania, Philadelphia – de holdt foredraget “Seeing the light with Retinal Gene Therapy: From Fantasy to Reality”.

Julemødet 2020 d. 28. november 2020 blev afholdt virtuelt fra Kennedy Centret, Glostrup med fysisk deltagelse af DOS´s bestyrelsesmedlemmer og nogle foredragsholdere.

Bjerrum forelæsningen var ved Marie-Jose Tassignon og havde titlen “What I have learned from the bag-in-the-lens implantation technique”

Update om tåreveje var arrangeret af Anne Wiencke og Jesper Skovlund Jørgensen, Rigshospitalet.

Efter den virtuelle frokost var der mange og spændende mini-kasuistikker. Der var 130 deltagere til mødet.

Januarmødet 2021 d. 22. januar 2021 blev afholdt virtuelt i samarbejde med Danske Øjenlægers Organisation (DØO) fra Vejle Sygehus med fysisk deltagelse af DOS´s og DØOs bestyrelsesmedlemmer og nogle af foredragsholderne.

Foredragsemnerne var valgt for at afdække problemstillinger, der er relevante både for sygehusøjen­læger og praktiserende øjenlæger (bl.a. om followup af patienter med AMD og normaltryksglaukom). Der var 149 deltagere.

DOS Efteruddannelseskursus 2021 d. 3.-4. marts 2021 Blev afholdt virtuelt fra Rigshospitalet – Blegdamsvej med fysisk deltagelse af DOS´s bestyrelsesmedlemmer og nogle af foredragsholderne.

Emnet var Ocular traumatology and surgical retinal diseases. Kursusledere var Jens Kiilgaard og Kristian Klemp, og en række anerkendte udenlandske foredragsholdere deltog via ZOOM. Der var tilmeldt i alt 191 deltagere.

DOS´s hjemmeside
DOS har fået nyt webhotel og design af hjemmeside – navnet er det samme (www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk). Der er kommet et login til en del af siden, hvor bl.a. videoer af DOS´s møder vil blive lagt op.

 COVID-19 pandemi
COVID-19 pandemien har præget bestyrelsens arbejde igen i år, og vi har valgt at holde vores arrangementer virtuelt.

EBO
EBO-eksamen blev holdt online juni 2021 og bliver holdt online november 2021.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmer, der ikke har en EBO-eksamen, til at lade sig indstille til eksamen, og betaler efter ansøgning tilskud til gebyr for eksamenskandidater. Der udbetales max. kr. 7.500,00 pr. eksaminand til tilmeldingsgebyr, fly og hotel (i år har udgifterne kun været til tilmeldingsgebyr). Der ydes ikke støtter til lærebøger.

Høringer 2020/21
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring – de mest relevante er, som følger:

 • Dimensioneringsplan for antal læger i hoveduddannelsesstillinger i oftalmologi, 2021-2025
 • Helbredskrav til kørekort – revision
 • Behandlingsråd – metode- og procesramme

Kliniske guidelines
DOS vejledning om AMD og kosttilskud

 • Synsfeltskrav til kørekort
 • Vejledning til udredning og henvisning af patienter med retinal arterie okklusion

Videnskab

Acta Ophthalmologica
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på 3,76 i 2020. Acta er således det højest placerede oftalmologiske tidsskrift i det kontinentale Europa. Acta er også EVER’s samt det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation.

Professor Einar Stefánsson er chief editor sammen med nyudnævnte Professor Kai Kaarniranta.

Man får adgang til Acta Ophthalmologica elektronisk ved at registrere sig ved flg link:

http://onlinelibrary.wiley.com/societies/NOS

Man finder sit medlemsnummer ved at se på omslaget på Acta, man får tilsendt – alternativt kan man få det ved at maile Irene på dos@dadlnet.dk:

Access Code er                     YS00000132

Hvis man foretrækker ikke at få tidsskriftet tilsendt, men i stedet læse det online, kan man ligeledes maile dette til DOS´s sekretariat.

Udvalgsarbejder
Under Dansk Oftalmologisk Selskab foregår meget vigtigt udvalgsarbejde. Tusind tak til alle medlemmer, der tager del i dette. Resumeer af årets gang i de forskellige udvalg kan findes på DOS´s hjemmeside og ved følgende link: https://dansk-oftalmologisk-selskab.dk/beretninger/

SKS-koder
Glaukom SKS diagnose- og procedure-koder er opdaterede i det forgangne år.

Vigtige samarbejdspartnere

DØO (Danske Øjenlægers Organisation)
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. I år er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene er løbende i kontakt. Der planlægges et fælles DOS/DØO undervisningsmøde januar 2022 i Roskilde     

Øjenforeningen
Øjenforeningen har skrevet en hvidbog for at prøve at få flere midler til behandlingen af øjenpatienter ved politisk arbejde. Dansk Oftalmologisk Selskab har været med i redigerings-processen og bakker op om formålet at skaffe flere ressourcer til dette område. Der blev i januar 2021 holdt en synskonference med sundhedspolitiske ordførere fra forskellige partier på Christiansborg omkring emnet – med deltagelse af bl.a. DOS og DØO.

Dansk Kirurgisk Selskab
DOS deltager med en repræsentant i Dansk Kirurgisk Selskabs halvårlige møder. Aktuelt er der fokus på mangel på operationssygeplejersker og mulighed for subspecialisering. Herudover er der også fokus på den kommende revision af læge- og speciallægeuddannelsen.

Optikerforeningen
DOS´s formand holder med DØO’s formand et møde med Dansk Optikerforening om året – sidst i august 2021. Vi arbejder på at kunne holde en fælles konference i samarbejde med Dansk Optikerforening, DØO og DOS om myopi.

Internationale relationer

De nordiske oftalmologiske selskaber
Nordisk Oftalmologisk Kongres (NOK) 2020, der var planlagt til at foregå i Reykjavik, Island holdes i 2022.

EUPO (European University Professors of Ophthalmogy)
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne. Kurset i 2020 blev aflyst på grund af COVID-19, men næste kursus afholdes online i oktober 2021 (deltagelse er gratis).

EVER (European Association for Vision and Eye Research)
Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA. Mødet i 2021 afholdes virtuelt i oktober.

SOE (European Society of Ophthalmology)
Der holdes kongresser hvert andet år, og næste møde afholdes i Prag i juni 2023.

WOC (World Ophthalmology Congress)
Kongressen i 2020 i Sydafrika blev aflyst – næste kongres afholdes i september 2022.

AAO (American Academy of Ophthalmology)
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt online læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internetbaserede online multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat (dos@dadlnet.dk).

DOS-formidlede Legater

DOS videreuddannelseslegat
DOS videreuddannelseslegat uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forsknings­projekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

2020/2021: Legatet er ikke blevet uddelt det forgangne år.

Mhp uddeling 2021/2022: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2021. Legatet størrelse 2021/2022 er endnu ikke afgjort.

Alcon-legat
Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

2020/2021: Der er i det forgange år uddelt legater til 5 modtagere. 3 legat skal dække publikationsudgifter, 1 er tilbagebetalt og 1 forventes brugt i november 2021.

Mhp uddeling 2021/2022: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgningsfrist er den 15. november 2021.

DOS Udmærkelsespris
Bestyrelsen for Dansk Oftalmologisk Selskab besluttede i 2017 at oprette et legat med titlen DOS Udmærkelseslegat. Legatet tildeles et medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab, som har gjort en ekstraordinær indsats inden for områder som forskning, formidling eller uddannelse, herunder innovative tiltag til gavn for oftalmologien. Legatet er på kr. 50.000,00 og kan ikke søges. Prisen blev ikke uddelt i 2020/2021.

 

Tak
Jeg vil gerne takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde.

 • Inge Stendevad – bestyrelsesmedlem gennem 6 år, der nu træder ud af bestyrelsen.
 • Line Kessel – bestyrelsesmedlem og videnskabelig sekretær siden 2019, som vælger at træde ud af bestyrelsen.

Og de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Flemming Møller
 • Anja Bate
 • Lotte Welinder
 • Peter Ruhlmann

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

Den  15. september 2021

Daniella Bach-Holm
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hermed en gennemgang af Dansk Oftalmologisk Selskabs aktiviteter i det forløbne år. I nærværende beretning er også indeholdt oplysninger om Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen
Efter Generalforsamlingen september 2019 består bestyrelsen af:

Daniella Bach-Holm (formand)
Flemming Møller (næstformand og kasserer)
Line Kessel (videnskabelig sekretær)
Majbrit Lind (medlem)
Inge Stendevad (medlem)
Anja Bate (medlem)
Lotte Welinder (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder d. 19. september 2019 i forbindelse med Generalforsamlingen, d. 29. november i forbindelse med Julemødet samt d. 28. februar 2020 ved DOS´s Efteruddannelses­kursus. Herudover er der holdt et par virtuelle bestyrelsesmøder i forbindelse med Øjenforeningens Hvidbog og beslutningstagning omkring, hvordan Videnskab og Generalsamling skulle afholdes, set i lyset af de stigende COVID-19 smittetal.

Bestyrelsen har fungeret rigtigt godt, og bestyrelsesarbejdet har været effektivt, og vi har nået en del i årets løb som beskrevet nedenfor.

Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er fortsat som sekretær, hvilket alle bestyrelsesmedlemmer er utroligt glade for. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på e-mail adressen dos@dadlnet.dk.

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at deres kontaktinfo er korrekt og opdateret i Lægeforeningens medlemsdatabase (https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=login.login).

Møder siden sidste generalforsamling
Julemødet 2019: København, Rigshospitalet, 30. november 2019
Bjerrum forelæsning ved professor, overlæge, ph.d. Jesper Hjortdal, Aarhus Universitetshospital:

”Modellering og transplantation af hornhinden”.

Keratitis- symptomer, diagnostik og behandling, en update ved overlæge Maria Christiansen Kyhn og afdelingslæge Christel Asserina Bjerregård Jørgensen, Rigshospitalet – Glostrup.

Efter frokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker. Deltagerantallet var 118.

Januarmødet 2020: Aalborg Universitet i Aalborg den 24. januar 2020. Emnet var ”Kirurgi i det bagerste øjensegment”, og mødeleder var Anders Kruse. Ved mødet blev danske og udenlandske erfaringer inden for vitreoretinal kirurgi præsenteret. Deltagerantallet var 95.

DOS Efteruddannelseskursus 2020:  Comwell Kolding i dagene 28. februar – 1. marts 2020. Emnet var Ocular Inflammation. Kursusleder var Jimmi Wied, og en række anerkendte udenlandske foredrags­holdere deltog i arrangementet, som havde ca. 190 deltagere.

COVID-19 pandemi
COVID-19 pandemien har præget bestyrelsens arbejde det sidste halve år. Vejledende retningslinjer for, hvordan man bedst forholder sig til denne corona-virus i håndtering af øjenpatienter er blevet skrevet – og løbende opdateret.

Mødet Videnskab og Generalforsamling 2020 bliver holdt overvejende virtuelt, og det kan blive aktuelt for de næste møder også.

EBO
EBO-eksamen i foråret i Paris og i efteråret i Berlin er blevet aflyst, men der arbejdes på en online løsning på EBO eksamen senere på året.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmer, der ikke har en EBO eksamen, til at lade sig indstille til eksamen, og betaler efter ansøgning tilskud til gebyrer, rejse og ophold på økonomiklasse til eksamenskandidater. Der udbetales max. kr. 7.500,00 pr. eksaminand. Der ydes ikke støtter til lærebøger.

Høringer 2019/20
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring – de mest relevante er, som følger:

 • Dimensioneringsplan for antal læger i hoveduddannelsesstillinger i oftalmologi, 2021-2025
 • Opbygning af et kommende behandlerråd
 • Digital infrastruktur
 • GDPR regler omkring uddannelse
 • Indstilling til helgenom-sekventering
 • Ændringer af sundhedsloven
 • Digital infrastruktur

Videnskab

Acta Ophthalmologica
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på 3,4 i 2020. Acta er således det højest placerede oftalmologiske tidsskrift i det kontinentale Europa. Acta er også EVER’s samt det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation.

Professor Einar Stefánsson fortsætter som chief editor sammen med nyudnævnte Professor Kai Kaarniranta.

Man får adgang til Acta Ophthalmologica elektronisk ved at registrere sig ved flg link:
http://onlinelibrary.wiley.com/societies/NOS

Man finder sit medlemsnummer ved at se på omslaget på Acta, man får tilsendt – alternativt kan man få det ved at maile Irene på dos@dadlnet.dk:

Access Code er                     YS00000132

Hvis man foretrækker ikke at få tidsskriftet tilsendt, men i stedet læse det online, kan man ligeledes maile dette til DOS´s sekretariat.

Vedr. konferencer og undervisning er mange af konferencer i 2020 og 2021 aflyst. DOS vil på hjemmesiden lægge links til webbaserede undervisningsmuligheder

Udvalgsarbejder
Under Dansk Oftalmologisk Selskab foregår meget vigtigt udvalgsarbejde. Tusind tak til alle medlemmer, der tager del i dette. Resumeer af årets gang i de forskellige udvalg kan findes på  DOS´s hjemmeside og ved følgende link: http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/arkiver/3615.

DRG koder
Cornea og katarakt DRG koder er opdaterede i det forgangne år.

Vigtige samarbejdspartnere

DØO (Danske Øjenlægers Organisation)
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. I år er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene er løbende i kontakt. Der planlægges et fælles DOS/DØO undervisnings-møde januar 2021

Øjenforeningen
Øjenforeningen har skrevet en hvidbog for at prøve at få flere midler til behandlingen af øjenpatienter ved politisk arbejde. Dansk Oftalmologisk Selskab har været med i redigerings-processen og bakker op om formålet at skaffe flere ressourcer til dette område

Dansk Kirurgisk Selskab
DOS deltager med en repræsentant i Dansk Kirurgisk Selskabs halvårlige møder. Aktuelt er der fokus på uddannelse af operationssygeplejersker.

Optikerforeningen
DOS´s formand holder med DØO’s formand et møde med Dansk Optikerforening om året – sidst i august 2020. Vi arbejder på at kunne holde en fælles undervisningsdag i samarbejde med Dansk Optikerforening, DØO og DOS.

Internationale relationer
De nordiske oftalmologiske selskaber
Nordisk Oftalmologisk Kongres (NOK) 2020, der var planlagt til at foregå i Reykjavik, Island, er blevet udskudt til 2022 på grund af COVID-19 – og vil fortsat blive afholdt i Island.

EUPO (European University Professors of Ophthalmogy)
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne. Kurset i 2020 blev aflyst på grund af COVID-19, men næste kursus i 2021 er planlagt.

EVER (European Association for Vision and Eye Research)
Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA. Mødet i 2020 blev udskudt til 2021.

SOE (European Society of Ophthalmology)
Der holdes kongresser hvert andet år, og mødet afholdes i 2021 i Prag.

WOC (World Ophthalmology Congress)
Kongressen i 2020 i Sydafrika blev aflyst – næste kongres afholdes i februar 2022 i Melbourne, Australien.

AAO (American Academy of Ophthalmology)
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt online læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internetbaserede online multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat (dos@dadlnet.dk).

DOS-formidlede Legater
DOS videreuddannelseslegat
DOS videreuddannelseslegat uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forsknings­projekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

2019/2020: Legatet er ikke blevet uddelt det forgangne år.

Mhp uddeling 2020/2021: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2020. Legatet størrelse 2020/2021 er endnu ikke afgjort.

Alcon-legat
Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

2019/2020: Der er i det forgangne år blevet uddelt legater til 4 modtagere, men på grund af corona-pandemien har diverse kurser og konferencer ikke været afholdt, og legatmodtagerne har ikke kunne komme med.  Nogle af legattildelingerne er tilbagebetalt, men de modtagere, der kan tage på samme konference i 2021, har beholdt pengene indtil videre.

Mhp uddeling 2020/2021: Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk.

Ansøgningsfrist er den 15. november 2020.

DOS Udmærkelsespris
Bestyrelsen for Dansk Oftalmologisk Selskab besluttede i 2017 at oprette et legat med titlen DOS Udmærkelseslegat. Legatet tildeles et medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab, som har gjort en ekstraordinær indsats inden for områder som forskning, formidling eller uddannelse, herunder innovative tiltag til gavn for oftalmologien. Legatet er på kr. 50.000,00 og kan ikke søges. Prisen blev ikke uddelt i 2019/2020

Tak
Jeg vil gerne takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde.

 • Majbrit Lind – bestyrelsesmedlem igennem 5 år, der nu vælger at træde ud af bestyrelsen.

Og de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Flemming Møller
 • Line Kessel
 • Inge Stendevad
 • Anja Bate
 • Lotte Welinder

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

Den 24. september 2020
Daniella Bach-Holm
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hermed en gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne år. Vi har afsat en time til generalforsamlingen og vil koncentrere de mundtlige fremlæggelser mest muligt. Ud over denne beretning vil der være mundtlige beretninger fra forskellige udvalg. I nærværende beretning er også indeholdt rapporter for Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen:
Efter Generalforsamlingen sidste år består bestyrelsen af:

Steffen Heegaard (formand)
Flemming Møller (næstformand og kasserer)
Karen Bjerg Pedersen (videnskabelig sekretær)
Majbrit Lind (medlem)
Inge Stendevad (medlem)
Anders Kruse (medlem)
Daniella Bach-Holm (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder i forbindelse med Generalforsamlingen og Julemødet. Endvidere afholdtes et bestyrelsesmøde den 8. marts i Nyborg i forbindelse med DOS Efteruddannelses-kursus og et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. maj i Odense. Bestyrelsen har som tidligere fungeret godt. Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er fortsat som sekretær til alles tilfredshed. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på e-mail adressen dos@dadlnet.dk.

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at de er korrekt registret i DADL’s medlemsdatabase, og ligeledes sørger for at få opdateret databasen.

Habilitetsspørgsmål for bestyrelsesmedlemmer:
På grund af den øgede fokus på habilitetsspørgsmål har DOS’ bestyrelse indført habilitetserklæringer i lighed med andre lægevidenskabelige selskaber.

Disse erklæringer evalueres og opbevares i DOS’ sekretariat.

Møder siden sidste generalforsamling:
København, Rigshospitalet, 24. november 2018: Julemøde med Bjerrum forelæsning ved overlæge, dr. med. Hans Fledelius, Rigshospitalet, Glostrup:

”Fra retrolental fibropalsi til præmaturitetsretinopati (ROP). Om min lille aktie i udviklingen over 50 år.”

Statusforelæsning ved Jens Folke Kiilgaard, klinisk forskningslektor, ph.d., FEBO: Nævus contra malignt melanom i uvea. Hvornår skal jeg henvise og hvor lang tids follow-up?

Efter frokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker. Deltagerantallet var 125.

Januarmødet blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense den 18. januar 2019. Emnet var ”Pediatric Ophthalmology”, og mødeleder var Dorte Ancher Larsen. Ved mødet blev danske og udenlandske erfaringer præsenteret. Deltagerantallet var 102.

DOS Efteruddannelseskursus blev afholdt på Hotel Nyborg Strand i dagene 8-.10. marts 2019. Emnet var Neuro-ophthalmology, Strabismus and Orbit. Kursusleder var Peter Bjerre Toft, Jon Peiter Saunte og Steffen Hamann, og en række anerkendte udenlandske foredrags­holdere deltog i arrangementet, som havde ca. 230 deltagere.

DOS-formidlede Legater:

DOS videreuddannelseslegat:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2019. Legatet størrelse dette år er endnu ikke afgjort.

Disse midler uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forskningsprojekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

Legatet blev i 2018-19 tildelt: Audrone Rimsaite, Jakob Hasselstrøm Jensen, Kristian Klemp og Nina Schmidt Læborg.

Alcon-legatet:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2019.

Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

For 2018-19 uddeltes legatet til: Anna Stage Vergmann, Lasse Malmqvist, Søren Leer Blinkbæk og Thomas Lee Torp.

Bascom Palmer:
Selskabet kan tilbyde et antal legater à 40.000 DKK, som har til formål at fremme videre­uddannelse samt internationalt samarbejde inden for oftalmologien.

Legatet er tiltænkt støtte til 1 måneds varende observership på Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) i Miami, Florida, USA. Hospitalet er talrige gange blevet kåret som USA’s bedste øjenhospital inden for behandling samt uddannelse og rummer stor ekspertise inden for alle oftalmologiens subspecialer samt forskning. Opholdet har tilknytning til typisk 1 subspeciale, som vælges af ansøger.

Modtagere af legatet i år var Bettina Lehrmann, Jan Henrik Simonsen, Mads Kofod og Sasikala Thineshkumar.

DOS Udmærkelsespris:
Bestyrelsen for Dansk Oftalmologisk Selskab besluttede i 2017 at oprette et legat med titlen DOS Udmærkelseslegat. Legatet tildeles et medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab, som har gjort en ekstraordinær indsats inden for områder som forskning, formidling eller uddannelse, herunder innovative tiltag til gavn for oftalmologien. Legatet er på kr. 50.000,00 og kan ikke søges.

Legatet for 2019 blev uddelt til Marie Louise Roed Rasmussen.

EBO:
Bestyrelsens indsats for at styrke dansk deltagelse i EBO-eksamen fortsætter med at bære frugt.

I forbindelse med årets EBO-eksamen var der 7 danske eksaminander og 6 danske eksamina­torer. Der er i år udbetalt kr. 7.500,00 til hver eksaminand og kr. 3.500,00 til hver eksaminator.

Lotte Welinder deltog i organiseringen af eksamen.

De 6 danske eksaminander var: Farah Arif, Tarek Belal, Jeppe Clausen, Christina Fadia Hatem, Per Kappelgaard, Sara Maria Kjærgaard og Thuy Linh Tran.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmerne til at lade sig indstille til eksamen og betaler efter ansøgning tilskud til gebyrer, rejse og ophold på økonomiklasse til eksamenskandidater. Der udbetales kr. 7.500,00 pr. eksaminand. Derimod er selskabet af administrative årsager ophørt med at give støtte til indkøb af lærebøger.

Høringer 2018/19:
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring, og her er et udpluk af de mest relevante:

 • Udkast til lovforslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven
 • Forespørgsel vedrørende genomdata
 • National Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr
 • Udkast til bekendtgørelser mm som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)
 • DSAM’s kliniske vedledning om type 2-diabetes i offentlig høring
 • Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger af afdødes nærmeste pårørende
 • Sundhedsstyrelsen beder om input til fremtiden af National Kliniske Retningslinjer (NKIR)
 • Målepunktssæt for kosmetiske behandlingssteder samt de registrerede læger og medhjælpere

Dansk Kirurgisk Selskab:
DOS deltager i Dansk Kirurgisk Selskabs årlige møde.

Nationale relationer:

DOS/DØO samarbejdet:
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. Årligt er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene har løbende været i kontakt.

Forholdet til optikerne:
Der har endnu ikke i år været afholdt møde med Danmarks Optikerforening, hvor DOS og DØO udvekslede synspunkter med denne samarbejdsfaggruppe.

 Nordiske relationer:

Acta Ophthalmologica:
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på >3 også i 2018. Acta er således stadig et af de højest placerede oftalmologiske tidsskrift i Europa. Acta er nu også det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation. Einar Steffanson fortsætter som redaktør efter 2017.

Øvrige internationale relationer:

EUPO:
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne.

EVER:
Det årlige møde afholdes primo oktober i Nice. Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA.

SOE:
Næste møde afholdes i 2021 i Prag.

WOC:
Næste kongres afholdes i juni 2020 i Cape Town.

AAO:
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt on-line læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internet-baserede on-line multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat.

Tak
Nu er min tid som formand ved at være slut, og dette giver vel altid anledning til et tilbageblik – her over et år som bestyrelsesmedlem og fire år som formand, som har været en periode med gode oplevelser, møde med interessante kolleger såvel danske som udenlandske, meget arbejde og mange beslutninger. Hvad har bestyrelsen så specielt opnået de sidste 4 år:

Boberg-Ans lecturer – 200.000 dollars
Øjenlæge Else Bruntse Fond 9.800.000 kr til forskning
Bogen Øjenfagets udvikling (ved Fle, Eva og Thomas)
Uddannelses ophold på Bascom Palmer, Miami, USA

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde og mange andre initiativer og hverv.

 • Anders Kruse
 • Karen Bjerg Pedersen

De øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Flemming Møller
 • Majbrit Lind
 • Inge Stendevad
 • Daniella Bach-Holm

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

Den 20. september 2019

Steffen Heegaard
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hermed en gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne år. Vi har afsat en time til generalforsamlingen og vil koncentrere de mundtlige fremlæggelser mest muligt. Ud over denne beretning vil der være mundtlige beretninger fra forskellige udvalg. I nærværende beretning er også indeholdt rapporter for Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen:
Efter Generalforsamlingen sidste år består bestyrelsen af:

Steffen Heegaard (formand)
Flemming Møller (næstformand og kasserer)
Karen Bjerg Pedersen (videnskabelig sekretær)
Majbrit Lind (medlem)
Inge Stendevad (medlem)
Anders Kruse (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder i forbindelse med Generalforsamlingen og Julemødet. Endvidere afholdtes et bestyrelsesmøde den 9. marts i Nyborg i forbindelse med DOS Efteruddannelses-kursus. Bestyrelsen har som tidligere fungeret godt. Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er fortsat som sekretær til alles tilfredshed. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på e-mail adressen dos@dadlnet.dk.

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at de er korrekt registret i DADL’s medlemsdatabase, og ligeledes sørger for at få opdateret databasen.

Habilitetsspørgsmål for bestyrelsesmedlemmer:
På grund af den øgede fokus på habilitetsspørgsmål har DOS’ bestyrelse indført habilitetserklæringer i lighed med andre lægevidenskabelige selskaber.

Disse erklæringer evalueres og opbevares i DOS’ sekretariat.

Møder siden sidste generalforsamling:
København, Rigshospitalet, 25. november 2017: Julemøde med Bjerrum forelæsning ved Henrik Lund-Andersen med titlen 40 år i Oftalmologiens Tjeneste.

Update: Lisbeth Sandfeld om børneskelen.

Efter frokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker. Deltagerantallet var 105.

Januarmødet blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense den 19. januar 2017. Emnet var ”Refraction – Myopia control and Refraction surgery”, og mødeleder var Nina Jacobsen. Ved mødet blev danske og udenlandske erfaringer præsenteret. Deltagerantallet var 119.

DOS Efteruddannelseskursus blev afholdt på Hotel Nyborg Strand i dagene 9-.11. marts 2018. Emnet var Diabetes. Kursusleder var Jakob Grauslund, og en række anerkendte udenlandske foredrags­holdere deltog i arrangementet, som havde ca. 210 deltagere.

DOS-formidlede Legater:

DOS videreuddannelseslegat:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2018.

Legatet har årligt 100.000 kr. til rådighed. Disse midler uddeles til videre-uddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forskningsprojekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

Legatet blev i 2017-18 tildelt: Anna Stage Vergmann, Morten Bøgelund Larsen, Rasmus Ejstrup, Rupali Vohra og Søren Leer Blinkbæk.

Alcon-legatet:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2018.

Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

For 2017-18 uddeltes legatet til: Mads Krüger Falk, Stine Elkjær Nielsen og Trine Møldrup Jakobsen.

Bascom Palmer:
Selskabet kan tilbyde et antal legater à 40.000 DKK, som har til formål at fremme videre­uddannelse samt internationalt samarbejde inden for oftalmologien.

Legatet er tiltænkt støtte til 1 måneds varende observership på Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) i Miami, Florida, USA. Hospitalet er talrige gange blevet kåret som USA’s bedste øjenhospital inden for behandling samt uddannelse og rummer stor ekspertise inden for alle oftalmologiens subspecialer samt forskning. Opholdet har tilknytning til typisk 1 subspeciale, som vælges af ansøger.

Modtager af legatet i år var Danson Muttuvelu.

DOS Udmærkelsespris:
Bestyrelsen for Dansk Oftalmologisk Selskab besluttede i 2017 at oprette et legat med titlen DOS Udmærkelseslegat. Legatet tildeles et medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab, som har gjort en ekstraordinær indsats inden for områder som forskning, formidling eller uddannelse, herunder innovative tiltag til gavn for oftalmologien. Legatet er på kr. 50.000,00 og kan ikke søges.

Legatet for 2018 blev uddelt til Miriam Kolko.

EBO:
Bestyrelsens indsats for at styrke dansk deltagelse i EBO-eksamen fortsætter med at bære frugt.

I forbindelse med årets EBO-eksamen var der 10 danske eksaminander og 8 danske eksamina­torer. Der er i år udbetalt kr. 7.500,00 til hver eksaminand og kr. 3.500,00 til hver eksaminator.

Lotte Welinder deltog i organiseringen af eksamen.

De 6 danske eksaminander var: Søren Solborg Bjerrum, Agnes Galbo Jacobsen, Mette Borg Madsen, Javad Nouri Hajari, Thomas Randsø og Barbro Westlund van der Burght.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmerne til at lade sig indstille til eksamen og betaler efter ansøgning tilskud til gebyrer, rejse og ophold på økonomiklasse til eksamenskandidater. Der udbetales kr. 7.500,00 pr. eksaminand. Derimod er selskabet af administrative årsager ophørt med at give støtte til indkøb af lærebøger.

Høringer 2017/18:
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring, og vi har fundet det relevant at besvare følgende:

 • Høring vedr. vejledning til bekendtgørelse om kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indhentning af oplysninger vedr. systematisk efteruddannelse af speciallæger
 • Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-2019
 • Brev fra Kirurgisk Forum vedr. Sundheds-IT
 • Anmodning om udtalelse vedr Softacort®
 • Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
 • Opdatering af NKR for behandling af høfeber

Dansk Kirurgisk Selskab:
DOS deltager i Dansk Kirurgisk Selskabs 2 årlige møder.

Nationale relationer:
DOS/DØO samarbejdet:
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. Årligt er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene har løbende været i kontakt.

Forholdet til optikerne:
Der har været afholdt møde med Danmarks Optikerforening, hvor DOS og DØO udvekslede synspunkter med denne samarbejdsfaggruppe. Specielt problemstilling omkring REFHOST blev diskuteret.

Nordiske relationer:
Acta Ophthalmologica:
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på >3 også i 2017. Acta er således stadig et af de højest placerede oftalmologiske tidsskrift i Europa. Acta er nu også det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation. Einar Steffanson fortsætter som redaktør efter 2017.

Øvrige internationale relationer:
EUPO:
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne.

EVER:
Det årlige møde afholdes primo oktober i Nice. Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA.

SOE:
Næste møde afholdes i 2019 i Nice.

WOC:
Næste kongres afholdes i juni 2020 i Cape Town.

AAO:
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt on-line læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internet-baserede on-line multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat.

Tak
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde og mange andre initiativer og hverv. Aktuelt kan nævnes:

 • Ditte Erngaard, som trådte ud af bestyrelsen i december 2017.
 • Flemming Møller, som nu er såvel næstformand som kasserer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Karen Bjerg Pedersen
 • Anders Kruse
 • Majbrit Lind
 • Inge Stendevad

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

Den 22. september 2018
Steffen Heegaard
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hermed en gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne år. Vi har afsat en time til generalforsamlingen og vil koncentrere de mundtlige fremlæggelser mest muligt. Ud over denne beretning vil der være mundtlige beretninger fra forskellige udvalg. I nærværende beretning er også indeholdt rapporter for Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen:
Efter Generalforsamlingen sidste år består bestyrelsen med:

Steffen Heegaard (formand)
Ditte Erngaard (næstformand)
Flemming Møller (kasserer)
Karen Bjerg Pedersen (videnskabelig sekretær) (pr. 1. juni 2017)
Ditte Erngaard (medlem)
Majbrit Lind (medlem)
Inge Stendevad (medlem)
Anders Kruse (medlem) (videnskabelig sekretær indtil 1. juni 2017)

Bestyrelsen har holdt møder i forbindelse med Generalforsamlingen og Julemødet. Endvidere afholdtes et bestyrelsesmøde den 3. marts i Kolding i forbindelse med DOS Efteruddannelseskursus. Bestyrelsen har som tidligere fungeret godt. Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er fortsat som sekretær til alles tilfredshed. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabets nye hjemmeside er i funktion. Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på e-mail adressen dos@dadlnet.dk.

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at de er korrekt registreret i DADL’s medlemsdatabase, og ligeledes sørger for at få opdateret databasen.

Habilitetsspørgsmål for bestyrelsesmedlemmer:
På grund af den øgede fokus på habilitetsspørgsmål har DOS’ bestyrelse indført habilitetserklæringer i lighed med andre lægevidenskabelige selskaber.

Disse erklæringer evalueres og opbevares i DOS’ sekretariat.

Møder siden sidste generalforsamling:
København, Rigshospitalet, 26. november 2016: Julemøde med Boberg-Ans forelæsning: “Why fungal keratitis continues to be a feared form of microbial keratitis” ved Eduardo Alfonso, professor i oftalmologi og Director for Bascom Palmer Eye Institute, Miami.

Update: Hvad med Glaucom – hvorfor, hvornår og hvad nu? ved Miriam Kolko, øjenlæge, ph.d

Efter frokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker. Deltagerantallet var 96.

Januarmødet blev afholdt på Syddansk Universitet i Odense den 20. januar 2017. Emnet var ”Diplopia and Pupils”, og mødeleder var Laleh Dehghani Molander. Ved mødet blev danske og udenlandske erfaringer præsenteret. Deltagerantallet var 110.

DOS Efteruddannelseskursus blev afholdt på Comwell, Kolding i dagene 3.-5. marts 2017. Emnet var Conjunctival and Corneal Infections and Inflammations. Kursusleder var Jens Lindegaard, og en række anerkendte udenlandske foredragsholdere deltog i arrangementet, som havde ca. 210 deltagere.

DOS-formidlede Legater:

DOS videreuddannelseslegat:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. november 2017.

Legatet har årligt 100.000 kr. til rådighed. Disse midler uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forskningsprojekter, som indgår i subspecialiseringsstudierne. Yderligere information fremgår af vores hjemmeside.

Legatet blev i 2016-17 tildelt: Jens Folke Kiilgaard, Marie Louise Roed Rasmussen, Stine Elkjær Nielsen, Suganiah Ragunathan.

Alcon-legatet:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2017.

Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

For 2016-17 uddeltes legatet til: Kristian Lundberg, Marie Louise Roed Rasmussen, Mette Hedegaard Correll, Jette Lautrup Frederiksen, Ane Sophie Olsen.

Bascom Palmer:
Selskabet kan tilbyde et antal legater à 40.000 DKK, som har til formål at fremme videre­uddannelse samt internationalt samarbejde inden for oftalmologien. I skrivende stund er aftalen endnu ikke på plads, men opdateringer vil blive skrevet på DOS’ hjemmeside.

Legatet er tiltænkt støtte til 1 måneds varende observership på Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) i Miami, Florida, USA. Hospitalet er talrige gange blevet kåret som USA’s bedste øjenhospital inden for behandling samt uddannelse og rummer stor ekspertise inden for alle oftalmologiens subspecialer samt forskning. Opholdet har tilknytning til typisk 1 subspeciale, som vælges af ansøger.

Modtager af legatet i år var Mikkel Lyngholm.

EBO:
Bestyrelsens indsats for at styrke dansk deltagelse i EBO-eksamen fortsætter med at bære frugt.

I forbindelse med årets EBO-eksamen var der 10 danske eksaminander og 8 danske eksamina­torer. Der er i år udbetalt kr. 7.500,00 til hver eksaminand og kr. 3.500,00 til hver eksaminator.

Lotte Welinder deltog i organiseringen af eksamen.

De 10 danske eksaminander var: Danson V. Muttuvelu, Maria Rene Andersen, Fifa Björnsson, Christel Jørgensen, Søren Abildgaard, Nina Schmidt Læborg, Lisa Eilenberg Søgaard, Chris Bath, Carsten Faber og Hassan Ahmed.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmerne til at lade sig indstille til eksamen og betaler efter ansøgning tilskud til gebyrer, rejse og ophold på økonomiklasse til eksamenskandidater. Der udbetales kr. 7.500,00 pr. eksaminand. Derimod er selskabet af administrative årsager ophørt med at give støtte til indkøb af lærebøger.

Uddannelsesmæssige forhold:
Uddannelsesudvalget fortsætter sit gode arbejde. Lisbeth Sandfeld er valgt til formand for uddannelses-udvalget pr. 28. maj 2017.

Bestyrelsen vil gerne takke Carl Uggerhøj for det betydelige arbejde, der er forbundet med at afholde de mange, nu årlige, specialespecifikke kurser.

Høringer 2016/17:
Vi har i årets løb modtaget et antal sager i høring, og vi har fundet det relevant at besvare følgende:

 • Forespørgsel vedr. allergiområdet.
 • Henvendelse fra Medicintilskudsnævntet om Tamsulosin og risikoen for floppy iris syndrome.
 • Høring om specialer, der anvender generiske analyser.
 • Forespørgsel angående ”Vælg Klogt” – et dansk initiativ til styrkelse af lægefaglig indflydelse.
 • Opdatering af national klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær.
 • Mulighed for at kommentere på IDC-11 (fra WHO og Sundhedsdatastyrelsen).
 • Sundhedsstyrelsen beder om input til konsekvenser af at alle KBU-forløb indeholder almen medicin.
 • Høring over udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort.
 • Indstillinger til arbejdsgruppe vedr. det risikobaserede tilsyn: den kronik syge patient med komorbiditet – diabetes.

Dimensioneringsplan:
I forhold til i dag bliver uddannelseskapaciteten droslet ned fra 21 hoveduddannelsesstillinger pr. år til 20, idet der nedlægges ét hoveduddannelses- forløb i Videreuddannelsesregion Øst.

Fremover bliver der således
–          8 i Øst,
–          5 i Syd og
–          7 i Nord

Af Danske Regioners hjemmeside fremgår indbyggertallene fra 2011:

Hovedstaden 1.702.388, Sjælland 819.071.
Videreuddannelsesregion Øst i alt:                                             2.521.459

Syddanmark =  Videreuddannelsesregion Syd:                     1.200.858

Midtjylland 1.262.115, Nordjylland 579.787.
Videreuddannelsesregion Nord i alt:                                          1.841.902

Hvis 20, hhv. 21 uddannelsesblokke skulle fordeles i forhold til befolkningen, skulle det se således ud:
–          Øst: 9,06 / 9,51
–          Syd: 4,32 / 4,53
–          Nord: 6,62 / 6,95

Dansk Kirurgisk Selskab:
DOS deltager i Dansk Kirurgisk Selskabs 2 årlige møder.

Nationale relationer:

DOS/DØO samarbejdet:
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser fortsætter. Årligt er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene har løbende været i kontakt.

Forholdet til optikerne:
Der har været afholdt møde med Danmarks Optikerforening, hvor DOS og DØO udvekslede synspunkter med denne samarbejdsfaggruppe. Specielt problemstilling om fundus billede tolkning blev diskuteret.

Nordiske relationer:

Acta Ophthalmologica:
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på >3 også i 2016. Acta er således stadig et af de højest placerede oftalmologiske tidsskrift i Europa. Acta er nu også det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation. Einar Steffanson fortsætter som redaktør efter 2016.

Øvrige internationale relationer:

EUPO:
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne.

EVER:
Det årlige møde afholdes ultimo september i Nice. Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA.

SOE:
Næste møde afholdes i 2019 i Nice.

WOC:
Næste kongres afholdes i juni 2018 i Barcelona.

AAO:
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt on-line læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internet-baserede on-line multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat.

Tak

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde og mange andre initiativer og hverv. Aktuelt kan nævnes:

 • Anders Kruse har fungeret som videnskabelig sekretær de seneste par år, og dette har fungeret til alles store tilfredshed. Posten er nu overtaget af Karen Bjerg Pedersen, som allerede er i fuld gang.
 • Flemming Møller, som tiltrådte som kasserer ved sidste års generalforsamling, har arbejdet hårdt i årets løb med bl.a. at skifte revisor med alt, hvad dette indebærer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Ditte Erngaard (næstformand)
 • Majbrit Lind
 • Inge Stendevad

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

Den 2. august 2017

Steffen Heegaard
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab

Hermed en gennemgang af selskabets aktiviteter i det forløbne år. Vi har afsat en time til generalforsamlingen og vil koncentrere de mundtlige fremlæggelser mest muligt. Ud over denne beretning vil der være mundtlige beretninger fra forskellige udvalg. I nærværende beretning er også indeholdt rapporter for Selskabets nationale og internationale relationer.

Bestyrelsen:
Efter Generalforsamlingen sidste år består bestyrelsen med:

Steffen Heegaard (formand)
Ditte Erngaard (næstformand)
Per Flesner (kasserer)
Anders Kruse (videnskabelig sekretær)
Ditte Erngaard (medlem)
Majbrit Lind (medlem)
Inge Stendevad (medlem)
Karen Bjerg Pedersen (medlem)

Bestyrelsen har holdt møder i forbindelse med Generalforsamlingen og Julemødet. Endvidere afholdtes et bestyrelsesmøde den 1. april i Odense. Bestyrelsen har som tidligere fungeret godt. Sekretær Irene Jepsen, der fysisk sidder i København, er fortsat som sekretær til alles tilfredshed. Irene kan kontaktes via mail på dos@dadlnet.dk.

Selskabets nye hjemmeside er færdig og er i funktion. Selskabet modtager gerne materiale til hjemmesiden på e-mail adressen dos@dadlnet.dk.

Da al kommunikation fra selskabet foregår enten via hjemmeside eller via udsendelser pr. mail, opfordrer vi til, at medlemmerne sikrer sig, at de er korrekt registret i DADL’s medlemsdatabase, og ligeledes sørger for at få opdateret databasen.

Habilitetspørgsmål for bestyrelsesmedlemmer:
På grund af den øgede fokus på habilitetspørgsmål har DOS’ bestyrelse indført habilitetserklæringer i lighed med andre lægevidenskabelige selskaber.

Disse erklæringer evalueres og opbevares i DOS’ sekretariat.

Møder siden sidste generalforsamling:

Hindsgavl Slot, 18. september 2015: Videnskab & Generalforsamling, herunder SOE-Lecture.

Årets SOE lecturer, Mads Krüger Falk fortalte om ”Kemokiner og kemokinreceptorer ved AMD”, og Torben Lykke Sørensen, Roskilde Sygehus fortalte om ”AMD og Inflammation – hvad er status?”.

Herefter blev dagen afsluttet med en række spændende frie foredrag. Deltagerantallet var omkring 80 personer.

København, Rigshospitalet, 28. november 2015: Julemøde med Boberg-Ans forelæsning. Mats Lundström, adj. professor ved Lunds Universitet, forelæste om “The Swedish Cataract Registry – the true story”. Efter frokosten var der mange og spændende mini-kasuistikker. Deltagerantallet var 80.

Januarmødet blev afholdt på Aarhus Universitet, den 15. januar 2016. Emnet var

”Syns­­rehabilitering – når øjenlægen ikke kan gøre mere”, og mødeleder var overlæge Lotte Welinder. Ved mødet blev danske og udenlandske erfaringer præsenteret. Bjerrum-forelæsning ved professor Jan Ulrik Prause: ”Histopathological aspects of intraocular melanocytic proliferation”. Deltagerantallet var 136.

Da der i juni afholdtes NOK 2016 i Aarhus, afholdtes der ikke DOS Efteruddannelseskursus i år.


DOS-formidlede Legater:

DOS videreuddannelseslegat:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2016.

Legatet har årligt 100.000 kr. til rådighed. Disse midler uddeles til videreuddannelse af special­læger, som ønsker at opnå subspecialiseret viden nationalt eller internationalt, herunder at foretage kliniske forskningsprojekter som indgår i subspecialiseringsstudierne. I skrivende stund er den endelige aftale om legatet endnu ikke på plads, men opdateringer vil blive skrevet på DOS’ hjemmeside.

Legatet for 2016 blev uddelt til: Jens Folke Kiilgaard, Marie Louise Roed Rasmussen, Stine Elkjær Nielsen, Suganiah Ragunathan.

Alcon-legatet:
Ansøgninger indsendes elektronisk til Selskabet via dos@dadlnet.dk. Ansøgninger pr. brev kommer ikke i betragtning. Ansøgningsfrist er den 15. oktober 2016. I skrivende stund er aftalen endnu ikke på plads, men opdateringer vil blive skrevet på DOS’ hjemmeside.

Alcon Kursuslegat er et klinisk-videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

For 2016 uddeltes legatet til: Christina Døfler Poulsen, Lars Kristian Lundberg, Maria Hovlykke Gregersen, Sarah Linea von Holstein.

Bascom Palmer:
Selskabet kan tilbyde et antal legater à 40.000 DKK, som har til formål at fremme videre­uddannelse samt internationalt samarbejde inden for oftalmologien. I skrivende stund er aftalen endnu ikke på plads, men opdateringer vil blive skrevet på DOS’ hjemmeside.

Legatet er tiltænkt støtte til 1 måneds varende observership på Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) i Miami, Florida, USA. Hospitalet er talrige gange blevet kåret som USA’s bedste øjenhospital inden for behandling samt uddannelse og rummer stor ekspertise inden for alle oftalmologiens subspecialer samt forskning. Opholdet har tilknytning til typisk 1 subspeciale, som vælges af ansøger.

Modtagere af legatet i år var Benny Jacobsen, Camilla Wellejus, Jesper Skovlund Jørgensen og Laleh Molander.

EBO:
I forbindelse med årets EBO-eksamen var der 6 danske eksaminander og 11 danske eksamina­torer. Alt i alt betød dette en udgift på ca. 100.000 kr. for DOS. Det store beløb taget i betragtning tog bestyrelsen DOS’ engagement op til overvejelse, og konklusionen blev, at vi gerne støtter eksaminanderne, dvs. betaler deres registrering og transportomkostninger i lighed med tidligere. Hvad angår eksaminatorerne mener bestyrelsen, at disse omkostninger skal dækkes af deres respektive afdelinger.


Udvalgsarbejder:

Revision af Specialeplan:
Sundhedsstyrelsen har gennemført revision af specialeplanen og startede dette arbejde i december 2013. DOS og de enkelte regioner har været inddraget i processen. Aktuelt skal de enkelte sygehuse og afdelinger ansøge om specialfunktioner. Sundhedsstyrelsen bestemmer herefter enerådigt, hvordan de enkelte specialiserede funktioner (regions- og højt specialiserede funktioner) tildeles. Specialeplanen er pt sendt i høring.

Uddannelsesmæssige forhold:
Uddannelsesudvalget fortsætter sit gode arbejde. Jeg vil gerne takke Carl Uggerhøj for det betydelige arbejde, der er forbundet med at afholde de mange, nu årlige, specialespecifikke kurser.

EBO:
Bestyrelsens indsats for at styrke dansk deltagelse i EBO-eksamen fortsætter med at bære frugt. Lotte Welinder deltog i organiseringen af eksamen.

Der var hele 6 danske eksaminander, som bestod: Mads Kofod, Stig Holfort, Rasmus Ejstrup, Michael Stormly, Kashaf Mohammed Farooq og Carina Slidsborg.

Selskabet opfordrer fortsat medlemmerne til at lade sig indstille til eksamen og betaler efter ansøgning gebyrer, rejse og ophold på økonomiklasse til eksamenskandidater. Derimod er selskabet af administrative årsager ophørt med at give støtte til indkøb af lærebøger.

Speciallæge uddannelse 2018-2022 i oftalmologi og dimensionering:
Der er sendt materiale i høring i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 – Oftalmologi. Der er nedsat et udvalg, og Jesper Hjortdal er formand.

Kliniske databaser:
Vi har to kliniske databaser inden for oftalmologien: Diabasen og dansk oculær onkologigruppe (DOOG).  Begge grupper har indsendt forslag til høringsfasen vedrørende kliniske kvalitets­databaser.

FORSK2025:
Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter nu en proces, der skal identificere særligt løfterige forskningsområder, hvor en målrettet forskningsindsats kan skabe størst mulig værdi for og i samfundet. Fra DOS’ side er der udarbejdet et oplæg vedrørende dansk øjenforskning.

Dansk Kirurgisk Selskab:
DOS deltager i Dansk Kirurgisk Selskabs 2 årlige møder.

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven og udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.:
Vi har modtaget ovennævnte i høring og har besvaret.

Nationale relationer:

DOS/DØO samarbejdet:
Det gode samarbejde mellem de to bestyrelser er fortsat. Årligt er der afholdt to møder mellem bestyrelserne, og formændene har løbende været i kontakt.

Forholdet til optikerne:
Der har endnu ikke været afholdt møde med Danmarks Optikerforening, hvor DOS og DØO udveksler synspunkter med denne samarbejdsfaggruppe.

 Nordiske relationer:

Acta Ophthalmologica:
Acta fortsætter sin udvikling mod målet som Europas førende øjentidsskrift. Tidsskriftet har opnået en impact factor på >3 i 2015/16. Acta er således stadig et af de højest placerede oftalmologiske tidsskrift i Europa. Acta er nu også det hollandske oftalmologiske selskabs officielle videnskabelige tidsskrift. For at reducere publikationstiden udgives nogle artikler kun elektronisk, og der er sket en betydelig reduktion i tiden mellem accept og publikation. Einar Steffanson fortsætter som redaktør efter 2016.

Nordisk Oftalmologisk Komité (NOK):
Der blev afholdt en meget succesfuld kongres i juni 2016 i Musikhuset i Aarhus. DOS takker de lokale ”organizers”: Jesper Hjortdal, Toke Bek, Anders Iversen for deres kæmpe indsats i denne forbindelse.

 

Øvrige internationale relationer:

EUPO:
Arbejdet i EUPO fortsætter, og mange uddannelsessøgende øjenlæger fra hele Europa deltager hvert år i kurserne.

EVER:
Det årlige møde blev holdt i Nice i september. Møderne er af stadig højere kvalitet og tiltrækker nu deltagere fra hele verden, også mange fra USA.

SOE:
Næste møde afholdes i 2017 i Barcelona.

WOC:
Årets kongres afholdtes i 2016 i Guadalajara, Mexico, med mere end 7.000 delegerede.

AAO:
Selskabet har sammen med de oftalmologiske selskaber i de øvrige nordiske lande forlænget adgangen til AAO ONE Network for en periode af foreløbigt 2 år. Dette giver Selskabets medlemmer adgang til et betydeligt on-line læringsmateriale, som er relevant for den uddannelses­søgende yngre øjenlæge, men også som et nyttigt led i den løbende efteruddannelse. Systemet giver blandt andet adgang til internet-baserede on-line multiple choice opgaver. Det er dog vigtigt at understrege, at opgaverne har en anden struktur end de opgaver, der anvendes ved EBO eksamen.

Medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab kan få adgang til ONE Network ved at kontakte selskabets sekretariat.

 

Tak

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke snart tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer for et særdeles godt samarbejde og mange andre initiativer og hverv. Aktuelt kan nævnes:

 • Anders Kruse har fungeret som videnskabelig sekretær de seneste par år, og dette har fungeret til alles store tilfredshed
 • Per Flesner fungerer som kasserer og har i tråd med tidligere medlemmer på posten sørget for, at selskabets formue forvaltes tilfredsstillende.
 • Karen Bjerg Pedersen takkes for hendes store indsats med hjemmesiden.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 • Ditte Erngaard (næstformand)
 • Majbrit Lind
 • Inge Stendevad

takkes for deres store indsats i DOS’ bestyrelse.

 

Den 2. august 2016

Steffen Heegaard
Formand for Dansk Oftalmologisk Selskab