Øjenfonden indkalder ansøgninger til forskningsstøtte 2024

Forskningsstøtte 2024

Øjenfonden indkalder hermed ansøgninger til næste uddeling, der vil finde sted i maj 2024. Der vil blive bevilliget midler til projekter, der ligger inden for følgende prioriterede områder:

1. Undersøgelser rettet mod at skabe evidens for synsrehabilitering

2. Kliniske studier rettet mod undersøgelse og behandling af inflammation i øjet

3. Kliniske studier rettet mod undersøgelse og behandling af tør AMD

Derudover kan forskere og øvrige fagpersoner søge støtte til forskning, udvikling og uddannelse med tilknytning til det nordjyske område, såfremt aktiviteterne ligger inden for forebyggelse af synshandicap eller afhjælpning af følgerne af synshandicap.

Der skal udfærdiges en dækkende projektbeskrivelse på maksimalt fem A-4 sider, inklusive figurer og referencer. Beskrivelsen skal kunne danne grundlag for Øjenfondens bedømmelse af projektets støtteværdighed. Af projektbeskrivelsen skal det også fremgå, om der er fremskaffet relevante tilladelser fra datatilsyn, videnskabsetisk komitésystem etc.

For at komme i betragtning skal ansøgningen vedlægges et fuldt budget for hele projektperioden, hvoraf budgettet for de enkelte år af perioden fremgår. Det skal heraf fremgå, hvilke beløb der er med og hvilke der er uden moms, samt om et eventuelt bevilliget beløb administreres af en institution, som ikke er momspligtig.

Endelig er det en forudsætning for at komme i betragtning, at det ansøgte beløb kun andrager et år af projektperioden, svarende til Øjenfondens bevillingshorisont, samt at der foreligger en realistisk plan for anskaffelse af ikke bevilgede midler, som ligger ud over denne etårs periode.

Der kan i 2024 også søges om mindre rejsestipendier til brug for videreuddannelse eller opkvalificering af yngre øjenlæger, fortrinsvis til kortere ophold ved øjenafdelinger eller lignende på sygehuse uden for Danmark.

Ansøgninger om forskningsstøtte indeholdende budget og ansøgninger om rejsestipendium skal være Øjenfonden i hænde senest torsdag den 1. februar 2024 kl. 10.00. Der skal benyttes særligt ansøgningsskema til ansøgning om forskningsstøtte, som findes på https://blind.dk/oejenfonde